Samhandling

Målet med samhandling er å sikre at pasienter og brukere får rett behandling til rett tid og på rett sted, gjennom et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud.

Samhandling

Digitale tjenester og elektronisk samhandling skal gjøre kontakten mellom helse- og omsorgstjenesten og den enkelte innbygger enklere, og bidra til at befolkningen opplever tjenestene som tilgjengelig og helhetlige.
Utviklingen av helhetlige IKT-systemer skal sikre at helseopplysninger følger pasienten hele veien og systemene skal ta utgangspunkt i pasientens og tjenestenes behov, samtidig som konfidensialitet og personvern blir ivaretatt.

Elektronisk melding

Elektronisk melding sendes mellom Revmatismesykehuset og fastleger, sykehus og privatpraktiserende fysioterapeuter, som henvisning inn og epikriser og henvisning ut.
Frittstående dialogmelding sendes mellom Revmatismesykehuset, fastleger og alle helseforetak i Helse Sør-Øst.

Videokonferanse

Videokonferanse kan brukes ved:

  • samarbeidsmøter
  • konsultasjoner hvor fysisk undersøkelse ikke er nødvendig. Veiledning finner du her.
  • undervisning /veiledning
  • tolketjenester

De samme strenge krav til taushetsplikt gjelder for videokonferanser som i helsevesenet forøvrig, jfr. Helsepersonelloven og Pasientrettighetsloven. Videokonferanseutstyret har en kryptert linje som ivaretar sikkerheten på dette området.

En viktig forutsetning for å sikre kvalitet i helsetjenesten er å se på feil som kilde til kunnskap. Hensikten med å melde om uønskede hendelser, er at helsetjenesten på denne måten kan lære av sine feil, og forsøke å unngå at de skjer igjen.

Uønskede samhandlingshendelser med eksterne samarbeidspartnere eller pasienter meldes pr. post til sykehusets postmottak.

Nyttige nettsider​

Sist oppdatert 04.09.2023