HELSENORGE

Brukerutvalg

Ved Revmatismesykehuset er det opprettet et eget brukerutvalg, som et forum for samarbeid mellom representanter for pasienter/pårørende og sykehuset.

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. Ved å lytte til disse kan vi videreutvikle helsetjenestene våre på best mulig måte for alle pasienter.


Du kan kontakte brukerutvalget på brukerutvalget@revmatismesykehuset.no​

Husk å ikke sende personlig eller sensitiv informasjon på e-post.

​Brukermedvirkning skjer på to nivåer:

•    Medvirkning på individnivå betyr at du kan påvirkeforhold som gjelder deg selv og dine egne behov

•    Medvirkning på systemnivå er rettet mot dem som planlegger tiltakene/tjenestene og har myndighet til å vedta iverksettelse

•    Brukerutvalget er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør.

Les mer om brukermedvirking på helsenorge.no

Mandat for brukerutvalg

Prinsipielt grunnlag for brukermedvirkning på sykehuset

Det følger av lovgrunnlag og styringsdokument for Revmatismesykehuset at det er gode ordninger for brukermedvirkning på ulike nivå.
Brukerne og brukerutvalget skal på en systematisk måte kunne brukes som korrektiv, kvalitetssikring og kunnskapskilde for sykehuset. Det innebærer at brukermedvirkning ikke bare skal skje på systemnivå, men også på individnivå. Brukerkunnskap skal være likestilt med all annen kunnskap.
Revmatismesykehuset har i sin visjon en uttrykt ambisjon om å være ledende på brukermedvirkning. Brukerutvalget er en sentral aktør i arbeidet med å realisere dette.
Brukermedvirkning på Revmatismesykehuset skal være basert på Helse Sør-Øst’s 13 prinsipper for brukermedvirkning, se vedlegg 1.

Brukerutvalgets rolle er å være:

 • Et rådgivende organ for administrerende direktør i saker av strategisk karakter som angår tilbudet til brukere/pasienter og pårørendeEt forum for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende om generaliserte erfaringer med de tilbud som sykehuset yter
 • Et samarbeidsforum mellom sykehuset og aktuelle brukerorganisasjoner


Brukerutvalgets formål er å:

 • Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonsevne
 • Arbeide for at sykehusets tjenestetilbud har høy kvalitet og gir gode helhetlige pasientforløp
 • Bidra til at god medvirkning fra pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner blir brukt som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av sykehusets tilbud

Brukerutvalgets oppgaver er å:

 • Fremme saker av betydning for pasienter og pårørende
 • Brukerutvalget skal ikke behandle saker om enkeltpasienter
 • Bidra i plan- og budsjettprosesser, i råd og utvalg som angår tjenestetilbudet, i forbedrings- og omstillingsprosesser, i arbeidet med risikoanalyser og i arbeidet med årlig melding
 • Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger som angår tjenestetilbudet
 • Uttale seg i styresaker som ligger innenfor brukerutvalgets rolle og formål
 • Etter invitasjon, foreslå brukerrepresentanter til arbeidsgrupper, prosjekter, råd og utvalg som oppnevnes av sykehuset
 • Brukerutvalgets leder møter i styret som observatør med tale- og forslagsrett.
 • Brukerrepresentant har plass ved styrebordet. Brukerutvalget skal også være representert med en representant i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget
 • Sikre dialog med brukerorganisasjonene
 • Evaluere egen virksomhet minst en gang i løpet av funksjonsperioden


Kriterier for sammensetning

Revmatismesykehuset ønsker en bred representasjon i brukerutvalget som er sammensatt etter disse kriterier:

 • Medlemmer i brukerutvalget skal selv ha erfaring som pasient- og/eller pårørende ved Revmatismesykehuset
 • Det skal legges vekt på god spredning mht. diagnoser, kjønn og alder og geografi
 • FFO og Norsk Revmatikerforbund i Oppland og i Hedmark inviteres til å foreslå kandidater
 • BURG i Oppland og Hedmark inviteres til å forslå ungdomsrepresentant
 • Utvalget har inntil åtte medlemmer som er personlig oppnevnt av administrerende direktør på Revmatismesykehuset

Konstituering

 • Brukerutvalget konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder og eventuelt et arbeidsutvalg.
 • Styret for Revmatismesykehuset stadfester valg av leder og nestleder.
 • Styret vedtar mandat for brukerutvalget etter forslag fra adm. direktør.

Funksjonstid

 • Brukerutvalgets funksjonstid er to år.
 • Medlemmer skal ikke oppnevnes for mer enn tre perioder, det vil si seks år
 • Ved utskifting av medlemmer skal det tas hensyn til god kontinuitet i utvalgets virksomhet.

Habilitet og konfidensialitet

 • Medlemmer i brukerutvalget skal ikke samtidig være ansatt på sykehuset
 • Medlemmer i brukerutvalget skal ikke samtidig være involvert i virksomheter med forretningsmessige interesser i sykehuset
 • Medlemmer er selv ansvarlig for å fremlegge eventuell habilitetskonflikt for utvalget
 • Medlemmer eller andre som eventuelt deltar i utvalgets behandling har taushetsplikt om de forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte, jfr. forvaltningslovens § 13.
 • I saker der det kan være tvil om i hvilken utstrekning opplysninger og dokumenter kan diskuteres fritt, skal dette tas opp med oppdragsgiver

Arbeidsform og kompetanse

 • Møtene ledes av brukerutvalgets leder, eller nestleder når leder har forfall
 • Revmatismesykehuset sørger for sekretærfunksjon
 • Brukerutvalget bør innenfor budsjettrammen ha minst fem møter i året, herav minst ett med styret
 • Brukerutvalgets møter er åpne. Det kan besluttes at møtet skal lukkes der det foreligger et saklig behov for det
 • Sykehusets styre og administrasjon, utvalgets leder og øvrige medlemmer og andre kan foreslå saker til utvalget.
 • Revmatismesykehuset deltar i brukerutvalgsmøtene med administrerende direktør og/eller dennes representant fra ledelsen.
 • Brukerutvalget forelegges rullert oversikt over årsplaner for styret
 • Referat godkjennes av utvalgets leder før utsendelse og godkjennes endelig i brukerutvalget i påfølgende møte
 • Brukerutvalget gjennomfører årlig en konferanse for å sikre dialog med brukerorganisasjonene
 • Årsrapport fra Brukerutvalget skal innarbeides i årlig melding til Helse Sør-Øst RHF.
 • Brukerutvalget uttaler seg i media gjennom leder eller etter avtale med leder.
 • Alle brukerrepresentanter bør ha gjennomført eller gjennomføre kursopplegg utarbeidet for brukerrepresentanter. Link til kurs 
 • Revmatismesykehuset sørger for opplæring om virksomheten, dets organisering, oppdragsdokumenter og planprosesser oa. Opplæringsprogram utarbeides av brukerutvalget og sykehuset i fellesskap gjennom modulbasert opplæringsprogram utviklet av brukerorganisasjonene


Økonomi

Det settes av egne midler til brukerutvalgets virksomhet.
Godtgjørelse for medgått tid, tapt arbeidsfortjeneste og eventuelle kostutlegg dekkes i henhold til interne retningslinjer

Brukerutvalgets medlemmer

Brukerutvalget 

Karin Honne (Leder)
Telefon: 928 92 063
Norsk Revmatikerforbund

Telefon: 95789345
Leder FFO Innlandet 

Stine Wasenius Dahl
Telefon: 454 63 180
Norsk Revmatikerforbund

Aase Lund   
Telefon: 990 15 354
Norsk Revmatikerforbund

Rolf Harald Dahl
Telefon: 980 54 504
Norsk Revmatikerforbund

Ragnhild Rossvær
Telefon: 416 31 034
Norsk Revmatikerforbund

Erna Marie T Bakke
Barne- og ungdomsrevmatikergruppe (BURG) 

Andre representanter: 
Telefon: 91822307
Representant fra HSØ-RHF

Telefon:  95193143
Representant fra brukerutvalget i HSØ

Møteplan 2023

20/2, 24/4, 19/6, 27/9, 11/12​

Møtereferat
Fant du det du lette etter?