Utdanning

Revmatismesykehuset er en utdanningsvirksomhet. Utdanningsvirksomheten skal sørge for at utdanningen  skjer innen faglige forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet.

Ergoterapistudiet inneholder 4 praksisperioder av inntil 11 ukers varighet, og vi mottar en student i hver periode.
Studenten har egen veileder her, og mottar en veiledningstime pr uke, i tillegg til løpende veiledning
Studenten følger ulike ergoterapeuter i daglig arbeid i poliklinikk, sengeavdeling og kursavdeling.
Det følges en strukturert opplæringsplan for tiltak og diagnoser.
Etterhvert vil de kunne ta egne konsultasjoner med tilgang til veiledning.

Fysioterapiavdelingen har fysioterapeut i turnustjeneste som jobber hos oss i 6 måneder.
Ny turnus starter i august og februar hvert år.
I denne perioden skal turnusfysioterapeut med støtte fra veileder få erfaring med relevante undersøkelser av pasienter med ulike revmatiske diagnoser.
De skal planlegge og gjennomføre behandling og tiltak både individuelt og i grupper, skrive journalnotat og gi pasient og pårørende adekvat informasjon.
Praksis innebærer også tett samarbeid med øvrig helsepersonell.

På forespørsel har vi studenter på hospitering når det er forenlig med drift.

Vi tar imot en sykepleiestudent hver praksisperiode. De er i ulike forløp og det varierer hvor langt i studiet de har kommet.
De er hovedsakelig i sengepost og følger daglige rutiner sammen med veileder.
Mot slutten av praksisperioden vil studenten også «hospitere» i poliklinikk og Infusjonsenheten for å få ett innblikk i og forståelse av hele sykehuset og de funksjoner vi har her.

Revmatismesykehuset representerer relevant virksomhetsområde for sosionomstudiet.
Sosionom med  3 –årig helse og sosialfaglig utdanning, med tillegg av veilederutdanning,  er veileder for praksisstudenten.
Praksisveileder har et særlig ansvar for veiledningen, og skal sørge for ukentlig veiledningstime.
De andre på avdelingen og huset for øvrig tar også del i å tilrettelegge for så optimalt praksis-studie for studenten som mulig. 


Sist oppdatert 01.02.2024