Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Revmatologi ved Revmatismesykehuset

Revmatismesykehuset er utdanningsinstitusjon for Leger i Spesialisering (LIS) innenfor Revmatologi. Revmatologi er et spennende fagfelt som er i stadig endring og utvikling. Leger i spesialisering ved Revmatismesykehuset får en god faglig utdanning og bred erfaring med revmatologiske problemstillinger. Revmatismesykehuset har samarbeidsavtaler med Sykehuset Innlandet og Oslo Universitetssykehus for å sikre gjennomgående LIS-løp for spesialiteten revmatologi.

Revmatismesykehuset på Lillehammer er hovedsenteret for revmatologi i Innlandet; med ansvar for  totalt 341 000 innbyggere. Opptaksområdet er alle kommunene i Innlandet fylket, unntatt  kommunene som har Sykehuset Innlandet Tynset som lokalsykehus (Rendalen, Folldal, Tolga, Tynset, Alvdal og Os) og kommunene Kongsvinger og Eidsskog i sør. Vi har likevel en del pasienter fra disse kommunene. Vi har alle typer pasienter med inflammatorisk, revmatisk sykdom; både artritt, bindevevssykdommer og vaskulitter. Sykehuset har dagtilbud til pasienter med håndartrose og artrose i vektbærende ledd hos pasienter i yrkesaktiv alder og i tillegg sykepleierdrevet osteoporosepoliklinikk og urinsyregiktpoliklinikk.

Revmatismesykehuset har ambulerende tjeneste for overleger, der 1 overlege har poliklinikk/gjør tilsyn på inneliggende pasienter 1 gang pr måned på Sykehuset Innlandet, divisjon Hamar, Elverum og Gjøvik. Ambulerende tjeneste ved distriktsmedisinske senter (DPS) på Otta, Fagernes og Gran hver 2. måned.

Vi har primært pasienter over 18 år. Imidlertid har vi av og til eldre barn med inflammatorisk revmatisk sykdom til mellomkontroll som hovedsakelig følges på barnerevmatologisk avdeling, Rikshospitalet. VI vurderer eldre barn poliklinisk for å vurdere om de har artritt eller annen inflammatorisk revmatisk sykdom og gjør tilsyn ved behov på barneavdelingen ved Sykehuset Innlandet.

Utdanningsløpet starter vanligvis med minst 2 års tjeneste ved Revmatismesykehuset. Utdanningsløpet i revmatologi inkluderer omfattende indremedisinske læringsmål, som det anslås å trenge 2 år for å dekke. Revmatismesykehuset har avtale om en rotasjonsordning ved Sykehuset Innlandet for å tilfredsstille de indremedisinske læringsmålene.

For å oppnå tilstrekkelig kompetanse i revmatologi er det inngått en avtale om supplerende tjeneste ved OUS, ved Rikshospitalet og Diakonhjemmet. Dette er en «rotasjonspakke», som innebærer 9 måneder ved Rikshospitalet (OUS) og 3 måneder på revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus (DHS). Rotasjonen ved RH og DHS skal tilsammen vare i minst 1 år.  

Revmatismesykehuset har pr 01.12.23 ansatt 12 overleger (revmatologer) inkludert avdelingsoverlegen og har 3 stillinger for LIS. Avdelingen har heldøgns vaktordning med bakvakt. Vaktordningen er 15-delt.

LIS utfører også tilsyn på andre avdelinger på vakt, hvor man lærer og håndtere pasienter med akutt sykdom og multiorgan affeksjon.

Revmatismesykehuset har en døgnkontinuerlig vaktordning. Både overleger og LIS deltar som primærvakt. Overlege har bakvakt når LIS har primærvakt. Primærvakt har aktiv tjeneste i 2 timer ettermiddag mandag-torsdag (i forlengelse av ordinær arbeidstid). Lørdag er det 3 timers aktiv tjeneste, mens det resten av helgen er hjemmevakt. 

Torsdager mellom 15.15-16 er det avsatt tid til faglig problemmøte. Her drøftes indikasjon for biologisk behandling og andre utfordrende kliniske problemstillinger kan tas opp i legegruppen. Tirsdager mellom kl 11.15-12 er det administrativt møte for legene, ledet av avdelingsoverlegen.

Avdelingen er inndelt i poliklinikk, infusjonsenhet, sengepost og rehabiliteringsavdeling. Sengeposten har 10 senger. Her innlegges pasienter med komplisert inflammatorisk, revmatisk sykdom, med behov for omfattende utredning eller pasienter som har behov for 14 dagers spesialisert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Sykehuset tar imot pasienter til rehabilitering fra hele landet, men hovedsakelig fra Helse Sør-Øst. Vi har et tverrfaglig team som består av revmatolog, LIS, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og ernæringsfysiolog. Det arbeides med å øke kompetansen på spesialisert rehabilitering for pasienter med systemisk sklerose og inflammatoriske myopatier. Innlandet er et geografisk stort område og dette medfører at det enkelte ganger kan være hensiktsmessig med innleggelse for utredning med spørsmål om kompliserte bindevevssykdommer og vaskulitter, der det er avgjørende med rask diagnose og behandling.

I poliklinikken utredes nyhenviste pasienter der det er mistanke om inflammatorisk revmatisk sykdom og det gjøres kontroller av pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer der det er behov for oppfølging av revmatolog. Vi bruker prioriteringsveilederen i revmatologi når vi vurderer søknader. Vi har standardiserte pasientforløp for enkelte diagnoser. Revmatismesykehuset har sykepleierdelegert urinsyregiktpoliklinikk og ergoterapeutdelegert håndartrosepoliklinikk.

Sykehuset har egen MR-maskin og DXA. Avdelingen har egne ressurser avsatt til utredning og oppfølging av osteoporose. Sykehuset har egen osteoporosepoliklinikk for pasienter med påvist osteoporose. Denne er drevet av sykepleier og fysioterapeut.

Det står ultralydapparat på alle undersøkelsesrom (som brukes av leger) på poliklinikken og på et undersøkelsesrom som er tilknyttet sengeposten. Vi har røntgendemonstrasjoner ved Sykehuset Innlandet, radiologisk avdeling, ca annenhver fredag.

Gjennom året avholdes det diagnosespesifikke dagskurs for pasienter med inflammatorisk, revmatisk sykdom og håndartrose. Revmatismesykehuset tilbyr temadager for diagnosene revmatoid artritt, psoriasisartritt, spondylartritt, sklerodermi, SLE, Sjøgren Syndrom, Polymyalgia Rheumatika/temporalisarteritt og ung voksen revmatiker. Dette er opplæring for pasienter og pårørende.  

Rehabilteringsavdelingen har flere polikliniske gruppetilbud for pasienter med inflammatorisk, revmatisk sykdom (poliklinisk rehabilitering, styrketrening i gruppe, høyintensitetstrening i gruppe og livsstyrketrening).

Den årlige kliniske aktiviteten (pr 01.01.24) omfatter 470 heldøgnsopphold, 13928 direkte pasientkontakter (I dette tallet inngår infusjoner: 1569, temadager/poliklinisk rehabilitering: 597, poliklinikk leger 8203). Det gjøres ca 1650 DXA-målinger årlig og ca 3300 MR undersøkelser. I tillegg utføres tilsyn på SI Lillehammer avdelinger.

Utdanningsløpet starter med tjeneste ved Revmatismesykehuset i minst 2 år. LIS vil oftest starte på sengeposten. LIS vil der få grunnleggende opplæring i klinisk revmatologisk undersøkelse og utredning/behandling, med tett supervisjon av overlege. 1 LIS er på sengeposten om gangen. 2 LIS er tilknyttet poliklinikken. Det tilstrebes å ha samme LIS på sengepost i 1-2 måneder om gangen før bytte til poliklinikk, men dette vil kunne variere.

For å fullføre spesialiteten i Revmatologi kreves 2 års indremedisinsk tjeneste.  Det er gjort avtale med medisinsk avdeling ved sykehuset Innlandet (Lillehammer/Gjøvik/Hamar/Elverum). Primært brukes SI Lillehammer. Øvrige læringsmål kan dekkes ved ett års tjeneste ved universitetssykehus. Tjenesten i indremedisin må være fullført før LIS kan reise videre til tjeneste ved OUS. Det er gjort avtale med Diakonhjemmet og Rikshospitalet for LIS ansatt ved Revmatismesykehuset om en «rotasjonsordning», med ca 9 måneders tjeneste ved revmatologisk avd RH og 3 måneders tjeneste ved Diakonhjemmet. Tjenesten ved Rikshospitalet innebærer minst 3 måneders tjeneste ved barnerevmatologisk avdeling.

 

Sykehus

Avdeling

Tid

Felles kompetansemål

År

Avdeling

hovedspesialitet

Revmatisme-

Sykehuset

Revmatologi

2 år

 

 

 

JA

 

 

Minimum

5 år

Sidetjeneste

Sykehuset Innlandet

Lillehammer/

Gjøvik/Hamar/

Elverum

Indremedisin

2 år

Spesialiserings-

Tjeneste annet HF (OUS)

Diakonhjemmet

Sykehus

Rikshospitalet

Revmatologi

1 år

 

 

Den første arbeidsdagen er det omvisning på sykehuset, informasjon om/omvisning på sykehuset, tildeling av arbeidsklær, IT-tilganger mm. Veileder blir tildelt 1. dag. Det blir gitt en skriftlig plan for dagen. I tillegg blir det utdelt en ukesplan/opplæringsplan/sjekkliste for nyansatte leger. LIS starter på sengeposten og det er vanligvis satt av 1 uke overlapp på sengeposten med en mer erfaren LIS.

I løpet av introduksjonsuke, vil LIS lære aktuelle IT programmer (DIPS, Metavision, GTI) og komme inn i rutiner (både administrative og pasientrettede) på sengeposten. På sengeposten arbeider LIS i tett samarbeid med overlegen.  

Vaktarbeidet starter først når LIS har blitt kjent på sykehuset, som oftest første etter 1-2 uker.

 

Ved ansettelse tildeles LIS en oversikt over læringsmål i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen og ved hvilke læringsarenaer læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir en oversikt over utdanningsløpet til LIS, veileder og nærmeste leder. Dette er dokumentasjonsløsningen som danner grunnlaget når LIS skal sende søknad om godkjenning som spesialist.

LIS skal sammen med veileder/avdelingsoverlege utarbeide en individuell gjennomføringsplan. Man vil planlegge når LIS skal gjennomføre sin tjeneste i indremedisin og når LIS skal reise til OUS/DHS for å oppnå siste del av læringsmål før fullført spesialitet.

Læringsmålplanen i Kompetanseportalen og gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

 

 

Felles kompetansemål er læringsmål som skal oppnås i alle spesialiteter. For LIS 2 og 3 inkluderer dette 24 læringsmål som tar sikte på å bedre LIS kompetanse innen bla. etikk, kommunikasjon, kunnskapshåndtering, forskningsforståelse, samhandling med pasienter og kollegaer mm. LIS oppnår dette først og fremst ved å inngå i det daglige arbeidet ved avdelingen. LIS deltar på tverrfaglige teammøter på sengeposten, møtevirksomhet knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet.

Revmatismesykehuset deltar i et samarbeid med Sykehuset Innlandet, divisjon Lillehammer om 10 gruppeveiledninger for LIS i løpet av en 3 års periode for å tilfredsstille læringsmål i Felles Kompetanse Modul. LIS deltar i 3 gruppeveiledninger pr år. Man rullerer da innom alle gruppeveiledningene i løpet av en 3 års periode. I etikk er en gruppeveiledning omgjort til et kurs i etikk som arrangeres annen hvert år. Revmatismesykehuset har sammen gynekologisk avdeling ansvar for gjennomføring av gruppeveiledning om læringsmål 34; Kunnskapsforståelse.

På våre internundervisninger på tirsdager og torsdager er og LIS med på å presentere vitenskapelige artikler for avdelingen etter at de har hatt vakthelg. LIS skal skrive en oppgave/prosedyre i kunnskap og forbedring i løpet av utdanningsløpet.

 

LIS får supervisjon i det kliniske arbeidet av avdelingens overleger. Vakthavende LIS blir supervisert av bakvakt. På sengeposten har overlege og LIS felles previsitt hver dag. LIS jobber tett sammen med overlege som er ansvarlig for sengeposten.

Etter vanligvis 1-3 måneder, starter LIS på poliklinikken. Det settes da av tid med navngitt overlege som har supervisjon. Det er avsatt ekstra tid både hos LIS og supervisør. LIS har supervisjon i 1 måned, deretter brukes vakthavende overlege som supervisør. Pasientene på poliklinikken er i staren vanligvis artrittpasienter som er forventet å være i remisjon, men de vil og møte nyhenviste pasienter. Gradvis økes antallet pasienter på poliklinikken og det blir satt opp pasienter med mer komplisert sykdom (artritter, etter hvert bindevevssykdommer, vaskulitter).  

Avdelingssjef oppnevner en fast individuell veileder for LIS. LIS skal få tildelt veileder ved tiltredelse.  Veileder skal ha månedlige veiledningsmøter med LIS og har et særlig ansvar for å følge opp LIS sin faglige progresjon. Tid til veiledning er lagt inn i arbeidsplanen. Avdelingen tilbyr veilederkurs for veilederne.

Det er avsatt 1 uke fordypning hver 10 uke. I fordypningstiden inngår opplæring i revmatologifaget, forberedelse til internundervisning, opplæring i prosedyrer, hospitering ol. LIS har god tilgang til faglitteratur, både via Helsebiblioteket og via tidsskrifter som sykehuset abonnerer på. Revmatismesykehuset abonnerer på de viktigste revmatologiske tidsskriftene (Arthtitis Care & Research-ACR, Rheumatology-BSR, Arthritis & Rheumatology-ACR, Nature-Rheumatology.)

 

Dossier (kompetanseportalen) vil bli brukt som løpende elektronisk verktøy for å registrere LIS sin læring og kompetanseutvikling. Avhengig av læringsaktivitet vil dokumentasjonen variere fra egenerklæring, kursbevis eller erklæring fra evalueringskollegium. Endelig vurdering av oppnådde læringsmål utføres av avdelingssjef, i samarbeid med veileder og evalueringskollegium.

Faglig progresjon og oppnådde læringsmål vil bli evaluert i evalueringskollegiets møter, som holdes ca hver 6 måned. Veileder til hver enkelt LIS har ansvar for å videreformidle tilbakemeldinger vedrørende den utdanningskandidaten han/hun har ansvar for. Det blir og anledning til å gi tilbakemelding for å styrke den individuelle LIS sin kompetanse. LIS får fortløpende tilbakemelding om det daglige, kliniske arbeidet på sengepost og poliklinikk.

 

Avdelingen har et strukturert undervisningsprogram. Hver mandag er det undervisning (foredrag) om aktuelle revmatologiske tema a 45 minutter. Utdanningsutvalget utarbeider hvert halvår en plan for internundervisningen, hvor man over en 2 års periode forsøker og dekke overordnede temaer hovedsakelig knyttet til emner som artrittsykdom, inflammatorisk ryggsykdom, bindevevssykdommer og vaskulitter. Emnene er plukket ut for å skulle dekke aktuelle læringsmål.

Tirsdag og torsdag er det referering av aktuelle artikler (evt annet valgfritt tema) a ca 30-45 minutter. Denne tiden kan også brukes til ultralydundervisning. Deltagelse på internundervisningen er obligatorisk. Deltagelse er sikret ved at undervisningen er lagt til morgenen, slik at alle som er på jobb til enhver tid deltar. Undervisningen er rettet mot LIS.

Det tilstrebes og innvilge permisjon til LIS for alle anbefalte kurs. Kurs for LIS blir prioritert, men kan til en viss grad være avhengig av driftssituasjonen. Det er mulighet for 2 kursuker per år for LIS.

 

Utdanningsutvalget besår av avdelingsoverlegen, utdanningsansvarlige overlege og representant for LIS. LIS representant er involvert i planlegging av internundervisning. Utdanningsutvalget har ansvaret for avdelingens utdanningsaktiviteter.

Oppgaver for utdanningsansvarlig overlege:

  • Avdelingsledelsens rådgiver i utdanningsmessige spørsmål og delta i sykehusets utdanningsutvalg.
  • Sørge for den teoretiske undervisningen ved avdelingen og at innhold knyttes opp mot læringsmålene
  • Bidra, sammen med avdelingsoverlege, til å etterleve at utdanningsplanen følges, identifisere behov for endring og bidra til kvalitetsforbedring

 

Revmatismesykehuset har en overlege med PhD i 40% stilling som forskningsrådgiver og skal være ansvarlig for våre biobanker, ivareta forskningsadministrative oppgaver og være kontaktperson i forskningsnettverk som f.eks REMEDY. Sykehuset har i tillegg en revmatolog med PhD og delt postdoc stilling på OUS Rikshospitalet. I løpet av 2024 vil sykehuset ha ytterligere en remvatolog med PhD. 

Sykehuset har i mange år hatt egne forskningsprosjekter med bruk av egne biobankmaterialer som har skapt ny kunnskap publisert i velkjente vitenskapelige tidsskrifter innenfor revmatologi. For tiden er det 3 egne prosjekter med biobanker på Revmatismesykehuset. En doktorsgardsavhandling utgående fra sykehuset og basert på vår egne biobankmaterialer var fullført i 2023 og ytterligere en har planlagt disputas i løpet av 2024.  

Sykehuset har deltatt i de fleste store nasjonale multisenterstudier i revmatologi og er med på de viktigste nasjonale kvalitetsregistrene. Avdelingen benytter daglig GTI- (Go Treat It) programmet, som inkluderer data til nasjonale kvalitetsregistre (NorArtritt, NorVAS og Revnatus).

Det vil være muligheter for forskningsdeltagelse under utdanningsperioden og LIS oppmuntres til å delta i forskningsprosjekter.

 

Leddinjeksjoner og ultralydundersøkelse er en viktig del av avdelingens pasientbehandling. Ferdighetstrening i ultralyd, injeksjoner og kapillaroskopi gis som en del av supervisjonen i daglig klinisk arbeid.

Annen hvert år arrangeres det simuleringstrening i basal HLR for alle ansatte ved Revmatismesykehuset.

 

Avdelingen har tillitsvalgte leger representert fra YLF og Overlegeforeningen.

 

 

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med Avdelingsoverlege Heidi Kverneggen Øvreås.

RXOVH01@revmatismesykehuset.no

Sist oppdatert 06.02.2024