HELSENORGE
Poliklinikk

Rehabilitering - revmatologiske sykdommer

Kompleks revmatologisk rehabilitering på individuelt nivå er et tilbud som har som målsetting å redusere sykdommens påvirkning, å forbedre pasientens bevegelighet, styrke og utholdenhet. Slik kan behandlingen bidra til aktiv livsutfoldelse.

Ventetider

Innledning

Målgruppen er pasienter med aktiv behandlingsresistent sykdom med utvikling av økende funksjonsproblemer, eller stabil sykdom når det samtidig foreligger sammensatte problemstillinger.

Et tverrfaglig team skreddersyr individuell rehabilitering for deg med kompleks sykdomsutfordring som ikke får dekket sitt rehabiliteringsbehov lokalt. Tilbudet går over to uker, med både gruppebasert og individuell behandling.

Kompleks revmatologisk rehabilitering på individuelt nivå forutsetter at du deltar aktivt med å sette mål og arbeide for å nå disse. Vi jobber sammen med deg i forkant av oppholdet slik at du er godt forberedt når du skal sette mål og legge en plan for å nå målene.
Henvisning og vurdering

Både fastlege og revmatolog kan søke. Henvisende lege skal utarbeide søknad i samråd med deg, og søknaden skal belyse:

 • Oppdatert informasjon om helsetilstand og aktuell behandling
 • Informasjon om hvilke rehabiliteringstilbud som er vurdert og/eller prøvd tidligere
 • Kort beskrivelse av aktuelle utfordringer som begrunner behov for kompleks revmatologisk rehabilitering med tverrfaglig team.
Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Søknaden din blir vurdert av revmatolog, som legger til grunn disse kriteriene:

 1. Inflammatorisk revmatisk sykdom, medisinsk behandlet etter gjeldende retningslinjer av lokal revmatolog
 2. Alder over 18 år
 3. Rehabilitering på lavere nivå er prøvd og/eller vurdert som utilstrekkelig
 4. Behov for tverrfaglig spisskompetanse innen revmatologi og rehabilitering med samtidige tiltak fra 4 faggrupper
 5. Komplekse sykdomsutfordringer (som inkluderer minst 3 av punktene under):
  • Smerter og/eller fatigue
  • Overforbruk av analgetika
  • Fysisk funksjonstap på grunn av revmatisk sykdom
  • Komorbid somatisk sykdom
  • Sosiale- og aktivitetsrelaterte utfordringer (utdanning, arbeid, økonomi, familie- og hverdagsliv, fritid )Under

Du får en egen koordinator som vil følge deg opp gjennom hele rehabiliteringsoppholdet.

Ved starten på oppholdet drøftes mål og planer sammen med rehabiliteringsteamet slik at mål og plan fastsettes for deg. Rehabiliteringsteamet består av fysioterapeut, ergoterapeut, revmatolog, lege i spesialisering, sykepleier/hjelpepleier og sosionom.

Forenklet kan vi si at rehabilitering er hjelp til selvhjelp mot en bedre hverdag. Det teoretiske grunnlaget for endringsarbeid og motivasjon, er endringsfokusert veiledning/motiverende intervju.

Det innebærer at tiltakene utformes med utgangspunkt i pasientens motivasjon og egen forståelse av sykdomsutfordringer, og bygger på ressurser og forutsetninger hos pasienten.

Etter

Etter endt opphold skrives det en tverrfaglig eprikrise med tverrfaglig notat. Dette skal inneholde kortfattet objektiv rapportering fra de ulike yrkesgruppene i tverrfaglig team med tanke på tiltak, forløp, effekt og videre oppfølging.

Det blir satt konkrete mål og tiltak for tiden etter utreise. Du får bistand til å komme i gang med aktuelle tilbud i sitt nærmiljø, for eksempel fysioterapi, bassengtrening, frisklivssentral, kommunal ergoterapeut, hverdagsrehabilitering, besøksvenn med mer.

Aktuelle samarbeidspartnere som fastlege og NAV inviteres ved behov inn til samarbeidsmøte før utreise.

Pårørende inviteres til å delta på utreisesamtale.

Koordinatoren din ringer innen 2 måneder for å evaluere hvordan det går med mål og tiltak.

Dersom det tverrfaglige teamet mener du kan ivaretas på lavere nivå, får du beskjed om dette og det skrives inn i din epikrise.Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Kollektivtransport

Nærmeste busstopp er ved Lillehammer sykehus

Parkering

Dersom du kjører bil så får du gratis parkering ved å registrere bilnummeret ditt ved ankomst i resepsjonen. Det kan til tider være begrenset med ledige parkeringsplasser, dersom du ikke får parkert så henvises det til parkeringsplassen på Maihaugen.

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Dersom du har spørsmål om en timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon mandag - fredag kl. 08.00-13:00.

Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet.

Det er mange pasienter som venter på behandling hos oss. Vi oppfordrer derfor at du gir beskjed om endring eller avbestilling av time så tidlig som mulig.

Timeavtalen må avbestilles/endres minst 24 timer (kun hverdager) i forveien. Dersom timen din er på en mandag, må du avbestille den senest fredagen før.

Du kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss e-post eller melding på sosiale medier. Dette er for å overholde personvernloven og pasientsikkerhetsloven.

Foto og film

​​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Revmatismesykehusets område, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Hvordan forebygge spredning av bakterier

​•Vask hendene ofte, bruk ev. hånddesinfeksjonsmidler
•Be om nytt sengetøy eller nattøy om du trenger det
•Be pårørende og venner om å vente med å besøke deg dersom de ikke er helt friske

Ikke møtt til time

​Hvis du ikke møter, og ikke har gitt beskjed minst 24 timer i forveien, må du betale et gebyr på kr 1125. Dette gjelder selv om du har frikort for egenandel.

Kiosk

​Vi har en liten kiosk i resepsjonen.

Taushetsplikt

​​Alle sykehusets medarbeidere har taushetsplikt. Ved ankomst til sykehuset opplyser du hvilke pårørende som skal få opplysninger om din sykdom og behandling. Du kan selv sette begrensinger på om slike opplysninger skal gis.

Tolketjeneste

​Fremmedspråklige pasienter kan få hjelp av tolk under sykehusoppholdet og i poliklinikkene. Det samme gjelder tolketjeneste for døve, døvblinde og hørselshemmede. Tolketjenester er gratis. Ved behov for tolk meldes dette til avdelingen/sengeposten.

Trådløst nett (Wi-fi)

Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Fant du det du lette etter?