Rehabiliteringstjenesten

Revmatismesykehuset gir tilbud om tverrfaglig spesialisert rehabilitering til pasienter med revmatisk sykdom og sammensatte utfordringer. Pasienten møter helsepersonell med spisskompetanse innen revmatologi. Overordnet mål er at den enkelte skal kunne fungere best mulig i hjem, arbeid og fritid ut fra egne forutsetninger. Sykehuset har tilbud om temadager og poliklinisk rehabilitering, samt tilbud om innleggelse. 


Trening ball
Rehabiliteringsforløpet er et teamarbeid mellom pasient og tverrfaglig team bestående av lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom. Pasienten henvises til psykolog og kostveileder ved behov. Utgangspunktet for rehabiliteringen er pasientens mål, og målsettingsarbeid vektlegges. Den brede tilnærmingen bidrar til at pasienten gis et helhetlig tilbud. Aktivitet og egeninnsats fra pasientene selv er avgjørende for å oppnå ønskede resultater. 

Sosionomtjenesten

Sosionom samarbeider med leger og tverrfaglig personale på sykehuset. Vi jobber for å sikre god pasientflyt mellom tjenestenivåene slik at behandlingen ved sykehuset og i primærhelsetjenesten henger sammen.
Pasientbehandling
Sosionom tilbyr individuell samtale, og kartlegger arbeids – og livssituasjon. Eksempel på aktuelle tema er rettigheter, økonomi, stønad og ytelser, endring i relasjoner og nettverk, student og ung voksen. Gjennom kartleggingen vil sosionom vurdere tiltak pasienten oppfordres til å arbeide videre med. Dette vil danne grunnlag for en vurdering om videre oppfølging etter poliklinisk konsultasjon eller innleggelse. Vi følger opp både individuelt og i grupper. 
Sosionomkonsultasjon er en del av et standardisert pasientforløp for alle med nydiagnostisert leddsykdom i yrkesaktiv alder. 

Veiledning/opplæring

Sosionom bidrar på temadager og i poliklinisk rehabilitering. 

Fysioterapitjenesten

Fysioterapeutene samarbeider med leger og tverrfaglig personale på sykehuset. Vi jobber for å sikre god pasientflyt mellom tjenestenivåene slik at behandlingen ved sykehuset og i primærhelsetjenesten henger sammen. 

Pasientbehandling

Fysioterapeut kartlegger fysiske funksjon og aktivitetsnivå. Sammen med pasienten vurderes om fysisk og psykisk overskudd, smerte, muskelstyrke og leddbevegelighet kan bli bedre ved hjelp av riktig trening/ aktivitet eller andre behandlingstiltak. På grunnlag av dette utvikles en plan for behandling. Vi følger opp både individuelt og i grupper. 
Noen vil trenge tettere oppfølging av fysioterapeut i en periode og vi kan bistå med å finne egnet behandlingssted/ institutt i primærhelsetjenesten.  
Fysioterapikonsultasjon er en del av et standardisert pasientforløp for alle med nydiagnostisert leddsykdom.

Veiledning/ opplæring

Fysioterapeutene bidrar på temadager og i poliklinisk rehabilitering
Vi tilbyr også praktisk innføring i mer intensiv trening for pasienter med inflammatorisk sykdom, dette på bakgrunn av anbefalinger fra nyere forskning. Dette går over fem enkeltdager. 
I poliklinikken gis veiledning for pasienter med osteoporose i samarbeid med sykepleier. 

Ergoterapitjenesten

Ergoterapeutene samarbeider med leger og tverrfaglig personale på sykehuset. Vi jobber for å sikre god pasientflyt mellom tjenestenivå slik at behandlingen ved sykehuset og i primærhelsetjenesten henger sammen. 
Rehab

Pasientbehandling

Sammen med pasienten kartlegger ergoterapeut hvilke hverdagsaktiviteter som er viktige og hvordan disse utføres. Dette kan gjelde utfordringer med å fungere i arbeid, i hjemmet og på fritiden. Det kan handle om nedsatt energi (fatigue), håndfunksjon, sirkulasjon- og kuldeutfordringer i hender og føtter eller vansker med å finne et aktivitetsnivå som fungerer i hverdagen. 
Tiltakene kan omhandle helse og aktiviteter, eller tilrettelegging i hjemmet og på arbeid. Vi kan formidle kontakt med kommunal ergoterapi, og søke om tekniske og ortopediske hjelpemidler
Ergoterapikonsultasjon er en del av et standardisert pasientforløp for alle med nydiagnostisert leddsykdom.

Veiledning/opplæring

Ergoterapeutene bidrar på temadager og i poliklinisk rehabilitering og har hovedansvar for poliklinisk håndartrosetilbud. 
For inneliggende pasienter er det tilbud om grupper i håndtrening og aktivitetsprioritering. 

Kostveiledning

Kostveileder samarbeider med leger og tverrfaglig personell på sykehuset, og får henvist pasienter fra poliklinikk og sengeavdeling.
Pasientbehandling:
Kostveileder har som mål å øke pasientens kunnskap om ernæring og matens betydning for best mulig helse og energinivå. Informasjonen støtter seg på nasjonale retningslinjer/ kunnskapsoppsummeringer.
Ved behov utarbeider pasient og kostveileder en individuell ernæringsplan i forhold til pasientens utfordringer/ sykdom. 
Pasienten oppmuntres til å finne egne løsninger til å endre kost og måltidsvaner som kan være med å gi mer energi og god ernæringsstatus.
Poliklinisk oppfølging avtales ved behov.

Veiledning/opplæring

Kostveileder bidrar med undervisning og veiledning på enkelte temadager og i poliklinisk rehabilitering.

Psykologtjenesten

Psykolog samarbeider med leger og tverrfaglig personale på sykehuset. Når det er aktuelt henviser psykolog pasienten for videre oppfølging hos eksterne behandlere.
Psykologtjenesten

Pasientbehandling

Psykologiske faktorer kan være med på å opprettholde og forsterke helseplager. Tanker, følelser og atferd knyttet til fysiske og psykiske utfordringer har for eksempel vist seg å ha stor betydning for pasienters sykdomsoppfatning og opplevelse av kontroll over egen helse. 
Psykolog har i samarbeid med pasienten fokus på mestring av utfordringer knyttet til sykdom og funksjonsnedsettelse, eller lettere psykiske utfordringer som rammer arbeidsevne og/eller livskvalitet. Slike utfordringer kan være tilpasningsproblemer og aksept av sykdom, angst, depresjon, smerter, søvnproblemer, langvarige sorgreaksjoner, stress, bekymringstanker og fatigue. Den psykologiske tilnærmingen preges av tro på den enkelte pasients mestringsressurser, og på at psykologiske verktøy integrert i den somatiske behandlingen kan bidra til bedre helse og økt arbeidsevne og livskvalitet for pasienten. Behandlingen tar utgangspunkt i den Biopsykososiale modellen og kognitiv mestring av psykiske og somatiske plager. 

Veiledning/opplæring

Psykolog bidrar med undervisning og veiledning på enkelte temadager og i poliklinisk rehabilitering.

Arbeidshelse

Sykehusets har spesialkompetanse på arbeidshelse, gir veiledning vedrørende utfordringer relatert til arbeidsforhold og hvordan arbeid kan påvirke helse, både positivt og negativt. 

Tverrfaglig poliklinikk

De som kommer til poliklinikken første gang, uten avklart diagnose, får en grundig utredning av revmatolog/fysikalsk medisiner. Utfordringer og behov avgjør hvilke andre fagpersoner som trekkes inn: psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleier, kostveileder.

Poliklinisk rehabilitering 

Dette er et gruppetilbud med individuell oppfølging.
Rehabiliteringen strekker seg over seks samlinger à ca. 5,5 time med to ukers mellomrom, og én oppfølgingssamtale ca. to måneder etter siste samling. Oppfølgingssamtale gjennomføres som videokonsultasjon eller på telefon. 

Rehabiliteringsopphold

Sykehuset har tilbud om to ukers rehabiliteringsopphold for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom som har behov for spesialisert, kompleks og intensiv tverrfaglig oppfølging. Pasienten får tilbud om oppfølgingssamtale 2 måneder etter oppholdet.


Rehab
Fant du det du lette etter?