En bygning med trær foran seg

Hovedsenter for revmatologi i Innlandet

Om oss

Vi bygger vår virksomhet på best tilgjengelige kunnskap og evaluerer kontinuerlig våre tjenester i samsvar med både brukernes og samfunnets behov.​
Sykehuset har flere faggrupper, blant annet leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og kostveileder som alle kan bidra i pasientenes oppfølging.

Vår visjon: Ledende innen revmatologi og spesialisert rehabilitering. 

Våre verdier:  Respekt, åpenhet, høy kvalitet og godt arbeidsmiljø. 

Vår primære oppgave er:

 • utredning
 • behandling
 • rehabilitering av pasienter med revmatiske sykdommer

Vi har dessuten i oppgave å drive:

 •  forskning
 • opplæring av pasienter og pårørende
 • utdanning av helsepersonell

Revmatismesykehuset er et privat, idéelt sykehus organisert som et aksjeselskap.

Sykehuset har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og avtale med Sykehuset Innlandet HF om å være hovedsenter for revmatologi i Innlandet.

Lillehammer sanitetsforening er eiere av sykehuset som er en N.K.S Kløverinstitusjon. Som arbeidsgiver er vi medlem av hovedorganisasjonen Virke.

Etter et omfattende arbeid ble sykehuset i juni 2016 miljøsertifisert etter den internasjonale standarden, ISO 14001:2015 Sykehuset hadde sin første revisjon i 2017.
Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell og forskning. Men sykehuset er også opptatt av forhold som påvirker vårt miljø. Mange miljø- og klimatiltak har gevinster for folkehelsen, og et målrettet miljøarbeid utgjør en viktig del av spesialisthelsetjenestens samlede samfunnsansvar.

Sykehusets miljøutvalg er ansvarlig for miljøarbeidet som innebærer interne prosedyrer, sørge for informasjon til ansatte og ved å legge til rette for mer praktiske tiltak som skal bidra til å redusere uønsket miljøpåvirkning.
Aktuelle områder er avfallshåndtering, ivaretakelse av bygningsmassen, håndtering av legemidler og kjemikalier, ulike forhold knyttet til vårt mattilbud og transport av varer og personer.
Gjennom forebygging og systematisk forbedring skal sykehuset redusere negative påvirkninger på det ytre miljøet og oppfylle både myndighetenes miljøkrav og kravene i henhold til den internasjonale standarden. Sykehuset har som en del av arbeidet med kontinuerlig forbedring, innarbeide rutiner som sikrer at vi ivaretar vårt ansvar knyttet til miljø, miljøvurderinger og miljøkostnader. Dette arbeidet involverer alle ansatte.
Vi skal bidra til et samfunnsansvar for en bærekraftig utvikling og med det sikre best mulig levekår for våre etterkommere. For å få til dette arbeidet i praksis, utarbeides det konkrete miljømål og planer for tiltak som må til for å nå målene.
For å sikre at miljøarbeidet er et arbeid som har kontinuerlig fokus er det årlig interne revisjoner hvor en vurderer hvordan miljøpolitikken blir etterlevd, hvordan miljøarbeidet blir utført og hvilke resultater en har oppnådd. Sykehusets miljøpolitikk skal være dynamisk og i kontinuerlig forbedring.Ledelsen ved Revmatismesykehuset AS

 • Avdelingssjef rehabilitering Elin Andresen Leistad
 • Avdelingssjef  sykepleie Elisabeth Nystuen
 • Administrerende direktør Atle Sørensen 
 • Avdelingssjef service Harald Moen 
 • Avdelingsoverlege/fagdirektør Heidi Kverneggen Øvreås
 • Administrasjonssjef Anita Standal

 

Styret 2022.JPG


Styret: Fra venstre Nicolai Løland Dolva, Cecilie Moldegård, Synnøve Brenden, Sølvi Lundgaard, Gunhild Blegen og Rolf Stalenget

 

Styret er sykehusets øverste organ mellom generalforsamlingene. Styrets hovedoppgaver er blant annet å vedta utviklingsplaner og budsjett.

Styret møtes cirka hver annen måned.

Styret velges på generalforsamlingen hvert år. Ansatterepresentanter velges av og blant ansatte, men velges formelt også på generalforsamlingen. Generalforsamlingen gjennomføres innen utgangen av juni.

Styreleder:

Rolf Stalenget

Nestleder:

Synnøve Brenden

Styremedlemmer:

Sølvi Lundgaard

Nicolai Løland Dolva

Styremedlemmer (ansatterepresentanter)
Gunhild Blegen

Cecilie Moldegaard 

Observatører

Karin Honne (Brukerutvalget)

Atle Sørensen  (Adm. dir)

Harald Moen (Adm.sjef)

Her kan du lese sykehusets utviklingsplan. 

Aktsomhetsvurderinger er en prosess der sykehuset kartlegger, forebygger, begrenser og gjøre rede for hvordan vi håndterer eksisterende og potensielle negative konsekvenser av virksomheten. 

Aktsomhetsvurdering 2022.pdf
Sist oppdatert 09.02.2024