Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (KPSU)

Lov om spesialisthelsetjenesten hjemler at alle helseinstitusjoner som omfattes av loven skal ha et KPSU. Utvalget skal sikre at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, jf lovens § 2-1 a tredje ledd og § 3-4 a.

KPSU kan uten hinder av taushetsplikt kreve opplysninger som er nødvendige for utførelse av arbeidet. Utvalget ledes av administrerende direktør og har medlemmer fra de ulike tjenester. Brukerrepresentant utpekes av sykehusets brukerutvalg og oppnevnes for to kalender år av gangen.

Oppgaver:

  • Rådgivende organ for administrerende direktør i saker som omhandler kvalitet og pasientsikkerhet i sykehusets kjernevirksomhet.
  • Spesielt fokus på å bidra til å skape en kultur som preges av åpenhet rundt avvik og uønskede
  • Behandle klage- og avvikssaker samt andre pasientrelaterte saker som ikke behandles på lavere nivå (avdeling)
  • Ferdigbehandle pasientskadesaker som har ført til/kunne ha ført til alvorlig skade på pasient og føre protokoll over disse. Disse meldes også sentralt organ
  • Føre oversikt over hendelser som har betydning for pasientsikkerheten
  • Bidra til å videreutvikle en kultur basert på åpenhet, læring, endring og kontinuerlig forbedring
Sist oppdatert 29.08.2023