Doktor Ingrid Hokstad disputerte for sin doktorgradsavhandling 8.desember 2023

Doktor Ingrid Hokstad disputerte for sin doktorgradsavhandling 8.desember 2023. Tittelen på avhandlingen er “Antirheumatic treatment and its association with complement activation, endothelial function, and cholesterol efflux in patients with spondylarthritis”

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Spondyloartritt er en gruppe sykdommer der dysregulering av kroppens immunforsvar fører til kroniske betennelser hovedsakelig langs ryggsøylen og/eller i bekkenleddene. Tilstanden kan også påvirke andre strukturer og organer. Det er blant annet kjent at pasienter med spondyloartritt har økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Mekanismer for denne økte risikoen er ikke fullstendig kartlagt. Ingrid Hokstad forsket på dette temaet som doktorgradsstipendiat på Revmatismesykehuset. Hun og medarbeidere har undersøkt ulike markører i flere biologiske mekanismer involvert i utvikling av hjerte- og karsykdommer og deres roller hos spondyloartritt pasienter. 

Doktorgradsarbeidet er basert på Revmstismesykehusets egne PSARA studien, en prospektiv observasjonsstudie. Faktorer som endotel funksjon, biomarkører i komplement aktivering og kolesterol transport har blitt undersøkt ved studiestart, 6 uker og 6 måneder etter påbegynt anti-revmatisk behandling med tumor nekrose faktor hemmer (TNFi) og/eller metotreksat. Resultatene har blant annet vist at spondyloartritt pasienter har økt nivå av komplement aktivering enn referanseverdier og denne aktiveringen er redusert etter behandling med TNF hemmer. Reduksjonen i komplement aktivering er også assosiert med noen andre gunstige endringer av kolesterol markører og endotel funksjon. Kolesterol transport parametere er likevel relativt stabile til tross for anti-revmatisk behandling.

Resultatene fra Ingrid Hokstads doktorgradsavhandlingen gir en viktig støtte for at anti-revmatisk behandling i tillegg til å redusere leddrelaterte symptomer og funn også virker positivt til i forhold til hjerte- og karsykdommer hos spondyloartritt pasienter. Denne kunnskapen bidrar til økt forståelse av sykdomsmekanismer og danner grunnlag for videre forskningsarbeid.

Hovedveileder for doktorgraden er Ivana Hollan og biveileder er Morten Wang Fagerland. Doktorgradsavhandlingen er støttet av forskningsmidler fra Norske Kvinners Sanitetsforening.

 

Referanser:
Deyab, G., Hokstad, I., Whist, J. E., Smastuen, M. C., Agewall, S., Lyberg, T., ... & Hollan, I. (2017). Methotrexate and anti-tumor necrosis factor treatment improves endothelial function in patients with inflammatory arthritis. Arthritis research & therapy19(1), 1-10.       
Hokstad, I., Deyab, G., Wang Fagerland, M., Lyberg, T., Hjeltnes, G., Førre, Ø., ... & Hollan, I. (2019). Tumor necrosis factor inhibitors are associated with reduced complement activation in spondylarthropathies: An observational study. PLoS One14(7), e0220079.
Hokstad, I., Greco, D., Deyab, G., Fagerland, M. W., Agewall, S., Hjeltnes, G., ... & Hollan, I. (2022). Effects of Antirheumatic Treatment on Cell Cholesterol Efflux and Loading Capacity of Serum Lipoproteins in Spondylarthropathies. Journal of Clinical Medicine11(24), 7330.
Sist oppdatert 19.12.2023