En person som bruker et mikroskop;

Fag og forskning

Revmatismesykehuset skal aktivt bidra til å skape ny kunnskap og formidle denne. Sykehuset skal ha en klinisk kunnskapsbasert praksis . For å sikre god kvalitet på klinisk praksis har Revmatismesykehuset et kontinuerlig utviklingsarbeid basert på oppdaterte forskningsresultater fra eget og andre forskningsmiljøer.

Visjon

Revmatismesykehuset skal være en aktiv og innovativ forskningsaktør innen revmatologi.

Revmatismesykehuset skal ha høy kvalitet på egen forskning gjennom oppbygning av egenkompetanse og aktivt samarbeid med anerkjente nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. 

Revmatismesykehuset skal posisjonere seg i forhold til store og viktige satsinger regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette vil kunne styrke muligheten for ekstern finansiering av nye studier.

Hjertelidelser og revmatisk sykdom 

Biomarkører og revmatisk sykdom 

Tverrfaglig behandling, rehabilitering og arbeidshelse

Oppdragsforskning

​​​​​Forskningsnytt

Et nærbilde av en persons hånd

Revmatismesykehuset i Lillehammer bidrar til fremragende forskning

Revmatismesykehuset har en lang tradisjon i å delta i nasjonale og internasjonale forskningsstudier for å besvare viktige spørsmål om revmatiske sykdommer. I løpet av 2021 har resultater fra flere studier Revmatismesykehuset har deltatt i vakt stor internasjonal oppmerksomhet.  

Innføring av nye legemidler som målrettet regulerer molekyler i immunnforsvaret har ført til en bedring i behandling av pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer. Infliksimab er et slikt legemiddel. Det blokkerer signalmolekylet TNF-alfa og har vært i brukt i Norge siden slutten av 90-tallet. Selv om mange pasienter opplever god sykdomskontroll er det noen som ikke får effekt av infliksimab eller mister effekten etter hvert. 

Legene har stilt spørsmål om skreddsydd behandling basert på medikamentkonsentrasjon i blodet bedrer sykdomskontroll og unngår sykdomsoppbluss. Det var bakgrunnen for Norwegian Drug Monitoring Trial (NOR-DRUM) studien som ble startet i 2019, ledet av revmatologisk avdeling i Diakonhjemmet sykehus. Studien var en av de største utprøver-initierte randomiserte kliniske studiene i Norge. Totalt 21 sykehus har deltatt og involverte ikke bare pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer, men også pasienter med inflammatoriske hud og tarm sykdommer. Revmatismesykehuset i Lillehammer har bidratt og pasienter fra innlandet har deltatt i denne viktige studien. Overlege Eldri Kveine Strand var hovedansvarlig for denne studien på Revmatismesykehuset. Resultatet fra den første delen av studien ble publisert i det meget prestisjefylte tidsskriftet JAMA i mai 2021. Resultatet viste overraskende at skreddsydd behandling i oppstartfasen av Infliksimab behandling ikke gav bedre sykdomskontroll sammenlignet med standard regime. NOR-DRUM studien undersøkte videre effekt av skreddsyddbehandling i vedlikeholdsbehandlingsfase. Det resulterte i en ny artikkel i JAMA i desember 2021. Skreddsyddbehandling gav bedre effekt enn standard behandling i vedlikeholdsfasen da betydelig flere pasienter under skreddsydd behandling beholder sykdomskontroll sammenlignet med standard behandling (74% vs. 56%).   

Leddgikt er en kronisk sykdom, men med moderne behandlingstrategier som tidlig oppstart av behandling og tett oppfølging med «Treat-to-Target» prinsippet har flere pasienter enn tidligere oppnådd god sykdomskontroll. Det er vanlig praksis at pasienter fortsetter å bruke antirevmatiske medikamenter i uendret dose etter at de har oppnådd sykdomsremisjon. Det har lenge vært spørsmål om hvor lang tid slik vedlikeholdbehandling bør vare og om det er trygt å trappe ned behandling når pasient er i stabil remisjon. ARCTIC-REWIND er en randomisert kontrollert studie som prøver å besvare akkurat slike spørsmål. Studien er initiert og koordinert av revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus og er et samarbeidsprosjekt med 10 revmatologiske avdelinger i Norge. Revmatismesykehuset i Lillehammer og pasienter fra Innlandet har bidratt til denne studien. Overlege Cristina Spada er hovedansvarlig for studien på Revmatismesykehuset. En konkret problemstilling studien har undersøkt er effekten av å halvere såkalte syntetiske antirevmatiske medikamenter når pasienter har vært i remisjon i minst et år. I gruppen av pasienter som fikk redusert antirevmatisk behandling var det flere som fikk sykdomsoppbluss (24%) sammenlignet med gruppen som fortsatte med uendret behandling (4%). Dette oppsiktsvekkende funnet ble publisert i JAMA i mai 2021. Publikasjon av norske studier i JAMA er i seg selv en sjeldenhet og det var sensasjonelt da to norske studier fra samme fagmiljø publiserte i JAMA i samme nummer!     
Resultater fra disse studiene besvarer sentrale spørsmål i revmatologien og danner kunnskapsgrunnlag for fremtidige behandlings- og oppfølgingsanbefalinger. Det er fantastisk at leger, sykepleiere og andre faggrupper på Revmatismesykehuset i Lillehammer samt pasienter fra Innlandet bidrar i denne prosessen.           

Referanser

Syversen, S. W., Goll, G. L., Jørgensen, K. K., Sandanger, Ø., Sexton, J., Olsen, I. C., ... & Haavardsholm, E. A. (2021). Effect of therapeutic drug monitoring vs standard therapy during infliximab induction on disease remission in patients with chronic immune-mediated inflammatory diseases: a randomized clinical trial. JAMA, 325(17), 1744-1754.
Syversen, S. W., Jørgensen, K. K., Goll, G. L., Brun, M. K., Sandanger, Ø., Bjørlykke, K. H., ... & Haavardsholm, E. A. (2021). Effect of Therapeutic Drug Monitoring vs Standard Therapy During Maintenance Infliximab Therapy on Disease Control in Patients With Immune-Mediated Inflammatory Diseases: A Randomized Clinical Trial. JAMA, 326(23), 2375-2384.
Lillegraven, S., Sundlisæter, N. P., Aga, A. B., Sexton, J., Olsen, I. C., Fremstad, H., ... & Haavardsholm, E. A. (2021). Effect of Half-Dose vs Stable-Dose Conventional Synthetic Disease-Modifying Antirheumatic Drugs on Disease Flares in Patients With Rheumatoid Arthritis in Remission: The ARCTIC REWIND Randomized Clinical Trial. JAMA, 325(17), 1755-1764.

Forskningspublikasjoner

Her er alle forskningspublikasjoner utgått fra Revmatismesykehuset siden 2009 tilgjengelig.

Hvert år publiserer forskere ved Revmatismesykehuset artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Her finner du en oversikt over publikasjoner tilbake til 2009. Oversiktene er hentet fra databasen Cristin.

Kliniske studier

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er forskning på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og på om bivirkningene er akseptable.

Oversikt over kliniske studier fra alle sykehus i landet

Sist oppdatert 21.02.2022