Brukerutvalg

Ved Revmatismesykehuset er det opprettet et eget brukerutvalg, som et forum for samarbeid mellom representanter for pasienter/pårørende og sykehuset. Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. Ved å lytte til disse kan vi videreutvikle helsetjenestene våre på best mulig måte for alle pasienter.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Sittende fra venstre: Maj Christin Stenersen(leder), Ragnhild Rossvær(nestleder) Stående fra venstre: Siri Gunn Simonsen, Anne Eliassen Stensberg, Erna Bakke, Rolf Harald Dahl og Stine Wasenius Dahl. Linda Iversen Framstad var ikke tilstede.

Du kan kontakte brukerutvalget på brukerutvalget@revmatismesykehuset.no​

Husk å ikke sende personlig eller sensitiv informasjon på e-post.

​Brukermedvirkning skjer på to nivåer:

•    Medvirkning på individnivå betyr at du kan påvirkeforhold som gjelder deg selv og dine egne behov

•    Medvirkning på systemnivå er rettet mot dem som planlegger tiltakene/tjenestene og har myndighet til å vedta iverksettelse

•    Brukerutvalget er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør.

Les mer om brukermedvirking på helsenorge.no

I lovgrunnlag, vedtekter, oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene og i styringsdokument fra de regionale helseforetakene til foretakene er det lagt til grunn at det skal etableres gode systemer for brukermedvirkning på ulike nivå. På (strategisk) systemnivå skjer slik medvirkning i hovedsak gjennom brukerutvalg. Brukermedvirkning på Revmatismesykehuset skal være basert på gjeldende retningslinjer for Brukerutvalg i Helse Sør-Øst 
 
PRINSIPP FOR BRUKERMEDVIRKNING
Brukerutvalget skal representere alle pasienter og pårørende i sykehusets virksomhetsområde. 
Brukerrepresentantenes erfaringskompetanse er likeverdig med helsefaglig og administrativ kompetanse, og er relevant på alle nivå i helsetjenesten.
Brukerrepresentanter må ha bevissthet på sin rolle som representant og ha et bearbeidet forhold til egne brukererfaringer.
Brukerutvalget skal ikke behandle saker om enkeltpasienter.
Revmatismesykehuset skal legge til rette for brukermedvirkning:
  • det skal skje gjennom at brukerrepresentanter gis reell innflytelse, og at brukerkompetansen blir benyttet ved planlegging, beslutning, gjennomføring og evaluering
  • brukersynspunkt skal fremkomme i rapportering etter plan- og meldesystemet
  • brukermedvirkning skal honoreres
 
 
BRUKERUTVALGET SKAL VÆRE
et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker av strategisk karakter som angår tilbudet til pasienter og pårørende i virksomhetsområdet
et forum for tilbakemelding fra pasienter og pårørende om generaliserte erfaringer innenfor helseforetakets ansvarsområde og oppgaver
et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner
 
BRUKERUTVALG SKAL BIDRA TIL Å OPPNÅ
helsetjenester av god kvalitet uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonsnedsettelse
at sykehusets tjenestetilbud har høy kvalitet og gir gode helhetlige pasientforløp
at god medvirkning fra pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner blir brukt som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av sykehusets tilbu


BRUKERUTVALGETS OPPGAVER ER Å
fremme saker av betydning for pasienter og pårørende
bidra i mål- og strategiarbeid som f.eks overordnet handlingsplan, hovedprosesser, forbedrings- og omstillingsprosesser og i øvrige faglige prosjekter, og delta/medvirke/bidra i råd og utvalg i saker som angår tjenestetilbudet
avgi høringsuttalelser til relevante planer og utredninger
uttale seg i styresaker som ligger innenfor brukerutvalgets rolle og formål
brukerutvalgets leder møter i styremøtene som observatør med tale- og forslagsrett. Brukerrepresentanten har plass ved styrebordet. Brukerutvalget skal også være representert med en representant i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget
sikre dialog med brukerorganisasjonene
evaluere egen virksomhet minst en gang i løpet av funksjonsperioden
sette opp årlig møteplan i samarbeid med administrasjonen
 
 
BRUKERUTVALGETS SAMMENSETTING
Revmatismesykehuset ønsker en bred representasjon i Brukerutvalget som er sammensatt etter disse kriteriene:
Ved oppnevning av nytt brukerutvalg skal både hensynet til kontinuitet og fornyelse ivaretas
Medlemmer i brukerutvalget skal selv ha erfaring som pasient- og/eller pårørende ved Revmatismesykehuset
Det skal legges vekt på god spredning mht. diagnoser, kjønn og alder og geografi
Relevante brukerorganisasjoner og aktuelle ungdomsorganisasjoner i vårt opptaksområde inviteres til å foreslå kandidater.. FFO, SAFO og relevante organisasjoner som representerer brukere ved sykehusets virksomhet inviteres til å foreslå kandidater. Representanter oppnevnes av direktøren 
Utvalget har inntil åtte medlemmer, der minst ett medlem representerer ungdom mellom 18-26. Medlemmene er personlig oppnevnt av administrerende direktør på Revmatismesykehuset
 
KONSTITUERING
Brukerutvalget konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder, og eventuelt et arbeidsutvalg
Styret for Revmatismesykehuset stadfester valg av leder og nestleder
Styret vedtar mandat for brukerutvalget etter forslag fra adm. direktør
 
FUNKSJONSTID 
Brukerutvalgets funksjonstid er to år
Medlemmer skal ikke oppnevnes for mer enn tre perioder, det vil si seks år
 
HABILITET OG KONFIDENSIALITET
Medlemmer i brukerutvalget skal ikke samtidig være ansatt på sykehuset 
Medlemmer i brukerutvalget skal ikke samtidig være involvert i virksomheter med forretningsmessige interesser i sykehuset 
Medlemmer er selv ansvarlig for å fremlegge eventuell habilitetskonflikt for utvalget 
Medlemmer eller andre som eventuelt deltar i utvalgets behandling har taushetsplikt om de forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte, jfr. forvaltningslovens § 13. 
I saker der det kan være tvil om i hvilken utstrekning opplysninger og dokumenter kan diskuteres fritt, skal dette tas opp med oppdragsgiver 
 
ARBEIDSFORM OG KOMPETANSE
Møtene ledes av brukerutvalgets leder, eller nestleder når leder har forfall 
Revmatismesykehuset sørger for sekretærfunksjon (se oppgaver eget pkt) 
Brukerutvalget bør innenfor budsjettrammen ha minst fem møter i året, herav minst ett med styret (juni møtet)
Brukerutvalgets møter er åpne. Det kan besluttes at møtet skal lukkes der det foreligger et saklig behov for det
Sykehusets styre og administrasjon, utvalgets leder og øvrige medlemmer og andre kan foreslå saker til utvalget. 
Revmatismesykehuset deltar i brukerutvalgsmøtene med administrerende direktør og/eller dennes representant fra ledelsen. 
Brukerutvalget forelegges rullert oversikt over årsplaner for styret 
Referat godkjennes av utvalgets leder før utsendelse og godkjennes endelig i brukerutvalget i påfølgende møte 
Brukerutvalget gjennomfører årlig en konferanse for å sikre dialog med brukerorganisasjonene 
Årsrapport fra Brukerutvalget skal innarbeides i årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. 
Brukerutvalget uttaler seg i media gjennom leder eller etter avtale med leder. 
Alle brukerrepresentanter skal ha gjennomført eller gjennomføre kursopplegg utarbeidet for brukerrepresentanter. Revmatismesykehuset sørger for opplæring om virksomheten, dets organisering, oppdragsdokumenter og planprosesser oa. Opplæringsprogram utarbeides av brukerutvalget og sykehuset i fellesskap.  
 
 
SEKRETÆRFUNKSJON
Sekretær lager utkast til møteinnkalling og sender leder BU for utfylling saksliste
Reservere møterom 
Møteinnkalling sendes medlemmer - vedlegg sendes som vedlegg i mail 
Bestille frukt og drikke til kl. 11.00 v. kjøkken. Lunsj serveres i møterom. 
Møte 12-14, skrive referat 
Årsrapport utarbeides i fellesskap av utvalgets sekretariat og Brukerutvalgets leder
Referat sendes leder i BU for godkjenning før det sendes til medlemmer
 
ØKONOMI
Det settes av egne midler til brukerutvalgets virksomhet. 
Godtgjørelse for medgått tid, tapt arbeidsfortjeneste og eventuelle kostutlegg dekkes i henhold til interne retningslinjer.

 

Telefon: 95789345
Leder FFO Innlandet 

Stine Wasenius Dahl
Telefon: 454 63 180
Norsk Revmatikerforbund

Rolf Harald Dahl
Telefon: 980 54 504
Norsk Revmatikerforbund

Ragnhild Rossvær ( nestleder)

Telefon: 416 31 034
Norsk Revmatikerforbund

Anne Eliassen Stensberg
Telefon: 414 06 358
Hamar og omegn Bekhterevforening

Linda Iversen Framstad
Telefon: 922 87 698
NRF

Siri Gunn Simonsen
Telefon:901 62 063
NRF

Erna Marie T Bakke
Barne- og ungdomsrevmatikergruppe (BURG) 
 
Andre representanter: 
Telefon: 91822307
Representant fra HSØ-RHF
 
Telefon:  95193143
Representant fra brukerutvalget i HSØ


  19/2, 24/4, 10/6, 23/9(møte med styret), 16/12

  Linker til brukeropplæring og veiledere: 

   Sist oppdatert 30.04.2024