Helsenorge

Utdanning

Revmatismesykehuset er en utdanningsvirksomhet.

Utdanningsvirksomheten skal sørge for at utdanningen  skjer innen faglige forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet.

Utdanningsplan for spesialitet Revmatologi med tidslinje for rotasjoner internt og eksternt

I henhold til forskriftsfestede læringsmål: Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1 mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).
Godkjent mai -2019 av direktør, Aage Westlie og avd. overlege, Liz Loli ved Revmatismesykehuset

Utdanningsvirksomheten skal sørge for at utdanningen av legespesialister skjer innen faglige forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Det skal lages en overordnet utdanningsplan for den enkelte spesialitet som angir hvordan virksomheten vil sikre at leger i spesialisering kan oppnå læringsmålene. Formålet med den overordna utdanningsplanen for hver av spesialitetene er å beskrive oppbygning og rekkefølge for hele utdanningsløpet i spesialiteten, inkludert spesialiserings- /suppleringstjeneste.
Forskriften stiller krav til hva utdanningsplanen skal inneholde. De ulike planene vil bli publisert på Helseforetakenes nettsider og vil være tilgjengelige for spesialitetskomiteene som skal godkjenne og for Lege i spesialisering som skal søke jobb.
Overordnet utdanningsplan er å vise hvor utdanningen skal foregå og estimert tid for de ulike delene av utdanningsløpet. Planen beskriver sammen med individuell utdanningsplan og listen over læringsmål og de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode og krav til kompetanse ved start av spesialiseringsperiode/suppleringspraksis.

Spesialistutdanning i Revmatologi ved Revmatismesykehuset- Lillehammer:

Beskrivelse av aktiviteter ved Revmatismesykehuset AS:

Opptaksområdet for revmatologi og revmakirurgi i SI omfatter totalt 342 200 innbyggere. Opptaksområdet inndeles på følgende måte:  SI Tynset med  ca.  15 400 innbyggere og Revmatismesykehuset ca. 326 800 innbyggere. Opptaksområdet til Revmatismesykehuset er alle kommunene i Oppland, samt hedmarkskommunene Hamar, Løten, Ringsaker, Stange, Stor-Elvdal, Elverum, Engerdal, Trysil, Våler, Åmot og Åsnes.
Revmatismesykehuset skal foruten å drive poliklinikk i Lillehammer ved Revmatismesykehuset også ha poliklinisk tilbud ved sykehusene på Gjøvik, Hamar og Elverum en dag hver annen måned. Videre har sykehuset poliklinisk tilbud ved LMS Otta, Fagernes og Hadeland en dag hver annen måned . Det er kun overleger som gjør ambulerendetjeneste.
Sykehuset har 10 stillinger for revmatologer i 100 % stilling, og 3 stillinger for leger i spesialisering. De tre utdanningsstillingene er alle faste stillinger.
Avdelingsoverlege har overordnet medisinsk faglig ansvarlig ved sykehuset, og ansvar for daglig drift ved poliklinikk.

I tillegg andre faggrupper som fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, bioingeniører, radiograf, og sykepleiere.
Sykepleier gjennomfører infusjoner ved sengepost eller ved vår polikliniske infusjonsenhet. Vi har også 4 revma-sykepleiere som gjennomfører enkelte kontroller under supervisjon av overleger.

I 2018 har utdanningsvirksomheten gjennomførte ca 11700 polikliniske konsultasjoner  og hatt ca 495 døgnpasienter.

Sykehuset har en sengepost som har 12 senger både til utredning, rehabilitering og postoperativ rehabilitering etter revmakirurgiske inngrep ved sykehus innlandet. 

Sengepost er bemannet med èn overlegespesialist og 2 LIS. Overlege har ingen poliklinikk slik at LIS kandidatene får en forsvarlig supervisjon. De mest uerfarne kandidater starter på sengeposten.

Det tilbys frivillig utvidet arbeidstid (med UTA-lønn) for leger som ønsker det.

Arbeidsoppgavene for lege i spesialisering sammen med legespesialist innebærer diagnostikk og behandling av pasienter med mistenkt eller bekreftet revmatologisk sykdom. Lege i spesialisering tar en grundig anamnese og gjennomfører kliniske undersøkelse, og ultralyd undersøkelse av ledd som i startfase gjøres sammen med revmatologen. Det forventes at kandidaten formulerer eller danner seg en tentativ diagnose og behandlingsplan på poliklinikk og/eller innlagte pasienter som kan tas opp med revmatologen.
Lege i spesialisering henviser til supplerende undersøkelser eller ber om tilsyn eller vurdering av andre spesialister ved sykehus innlandet.  LIS får opplæring for senere å selvstendig kunne gjennomføre relevante prosedyrer (leddinjeksjoner, prøvetaking fra ledd, mikroskopi av leddvæske og urin, kapillaroskopi ,og  ledd og vaskulær ultralyd).

Vaktordning:
Døgnkontinuerlig vaktordning:
Primærvakt har aktiv tjeneste to timer ettermiddag (i forlengelse av vanlig dagarbeidstid) mandag – torsdag og deretter hjemmevakt. Lørdag er det tre timer aktiv tjeneste, resten av helgen (fredag – søndag) er hjemmevakt. Primærvakt har plikt til å møte opp uten opphold (30 minutter).
Sekundærvakt har hjemmevakt fra ordinær arbeidstids slutt til kl 08:00 påfølgende dag. Lørdag og søndag er hjemmevakt. Vaktdøgnet starter kl 08:00. Sekundærvakt plikter å møte opp innen tre timer.
I SI’s opptaksområde organiseres tilsyn med medisinske avdelinger som følger:
Revmatologer /LIS som har vakt ved Revmatismesykehuset, har ansvar for tilsyn ved medisinsk avdeling ved SI Lillehammer.
Ved SI Gjøvik, SI Hamar og SI Elverum. Gjennomføres tilsyn av overlegen på dager med poliklinisk virksomhet ved disse divisjonene.
Bibliotek/FAGRESSURSER:
Revmatismesykehuset har oppdatert faglig litteratur og har abonnement på de viktigste revmatologiske tidsskrifter (Arthritis Care & Research-ACR, Rheumatology-BSR,  Arthritis & Rheumatology –ACR, Nature – Rheumatology)
Vi jobber for å få tilgang til Oria og Bibsys

Gjennomføringsplan for LIS-utdanning i Revmatologi ved Revmatismesykehuset.
Avdelingens pasientgrunnlag gir våre leger i spesialisering god breddekunnskap innen revmatologi. Vi har stort antall pasienter med de fleste inflammatoriske artrittsykdommer. Vi har også pasienter med de fleste bindevevssykdommer og vaskulitt-tilstander, men her er volumet mindre enn ved OUS. For å oppnå tilstrekkelig kompetanse om disse er det inngått avtale om supplerende tjeneste med OUS og DHS
Utdanningsløpet starter ved Revmatismesykehuset med tjeneste i minst to år, deretter to års tjeneste i indremedisin. Indremedisintjeneste må være fullført før kandidaten skal til tjeneste i OUS. (Vedlagt tabellen 1)
Det er avtalt en «rotasjonspakke" med 9 måneder på revmatologisk seksjon ved RH, OUS HF, og 3 måneder på revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus. Rotasjon ved RH og DHS skal vare i minst ett år, med mulighet for forlengelse i 6 måneder til ved RH.
Vi har nært samarbeid med alle avdelinger ved sykehus i Innlandet, inkludert gjensidig tilsynsfunksjon og felles undervisning. Hospitering er mulig og fellesmøter avtales ved behov. Vi har fast radiologidemonstrasjon hver 14. dag.

Beskrivelse av Utdanningsløpene

Utdanningsløpet starter ved Revmatismesykehuset med tjeneste i minst to år. Det første halvår prioriteres grunnopplæring om artrittsykdommene og rehabilitering samt introduksjon til systemsykdommene. Etter 1 mnd starter LIS forsiktig med poliklinikk og etter 6 mnd  starter de med poliklinisk mengdetrening innen artrittsykdommene iblandet noen pasienter med bindevevssykdommer og vaskulitter. Mot slutten av tjeneste ved Revmatismesykehuset tilstrebes økt eksponering til de sjeldneste sykdommene samt barn med revmatologisk sykdom.
For å oppnå tilstrekkelig kompetanse har vi inngått fagavtale med alle medisinske avdeling ved sykehus innlandet for læringsmålingene REV 93-200 (unntatt 165 og 167).
LIS skal har der to års tjeneste i indremedisin. Indremedisintjeneste må være fullført før kandidaten skal til tjeneste i OUS. Dette som en del av kompetansekravet før rotasjon.
Det er avtalt en rotasjon på 9 måneder ved revmatologisk seksjon ved RH, OUS HF for læringsmålingene REV 21-60  og 3 måneder på revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus for læringsmålingene REV 76,18,92,11,19.
Rotasjon ved RH og DHS skal vare i minst 1 år, med mulighet for forlengelse i 6 måneder til ved RH.


(Vedlagt tabell1)

Utdanning:

Utdanningsutvalget
Utdanningsutvalget består av avdelingsoverlege, utdanningsansvarlig overlege og representant for LIS. Antall møter har vanligvis vært ca 4 per år, noen flere i 2018-19 i forbindelse med implementering av ny LIS-utdanning.
Utdanningsutvalget ledes av utdanningsansvarlig overlege som etter samråd med øvrige medlemmer i utdanningsutvalget har ansvar for følgende oppgaver:
                 
o Sørge for at LIS har en lokalt tilpasset utdanningsplan. Sørge for introduksjonsprogram for LIS
o Lede avdelingens utdanningsutvalg og vurderingskollegium og sørge for at innhold i internundervisningen knyttes opp mot læringsmålene.
o Lage plan for teoretisk undervisning og organisering av veiledning, supervisjon, kompetansevurdering og dokumentasjon (IKT verktøy – Dossier).
o Bidra til at det som skal planlegges som del av avansert oppgaveplanlegging blir ivaretatt i oppgavemønstrene for enheten/driften.
o Planlegge-/sørge for gode læringsarenaer på sengepost, poliklinikk, operasjon og andre aktuelle arenaer.
o Sørge for innføring av læringsvisitter, strukturerte pre-visitter, direkte supervisjon i poliklinikk eller andre tiltak for å bedre læring og beslutningskompetanse hos LIS.
o Sørge for gruppeveiledning med bl.a. innhold knyttet til tema i felles kompetansemål.
o Fasilitere for tiltak/oppgaver i kvalitetsforbedring og kunnskapshåndtering.
o Utvikle og bidra til supervisjons- og vurderingskompetanse blant legene i avdelingen/seksjonen.
o Bidra til at veilederne har den nødvendige kompetansen.
o Sørge for systematiske underveis- og sluttvurderinger av hver LIS.
o Bidra sammen med avdelingsleder til utarbeidelse av utdanningsplan innen aktuelle spesialitet, etter mal fra helsedirektoratet.
o Bygge kompetanse innen læringsmålene til de felles kompetansemodulene (FKM).
o Bidra til arbeidet med tverrfaglig undervisning og utdanning videreutvikles i samarbeid med øvrige utdanningsfunksjoner i avdelingen/sykehuset

Veiledning

LIS får tildelt en veileder umiddelbart etter ansettelse.
Individuell veiledning vil foregå med veileder den første torsdagen i hver måned. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere.
LIS får daglig oppfølging av supervisør. Supervisør kan henvende seg til veileder ved behov.
Vi ønsker at alle veiledere hos oss får gjennomført veilederopplæring raskest mulig etter at plan for dette foreligger fra vårt HF. Vi har en Overlege som har formel veilederkompetanse per dags dato.
Individuell utdanningsplan:
Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av avdelingsoverlege.
Supervisjon
Hver dag har en overlege ansvar for supervisjon på poliklinikken. Denne overlegen har avsatt tid til dette.
På sengeposten har overlege og LIS felles previsitt hver dag. LIS går selvstendig visitt en gang pr uke. LIS er med på visitt med overlege en gang pr uke. I tillegg er LIS med overlege på ny visitt av pasienter som ble innlagt dagen før.
Alle praktiske prosedyrer vil bli supervisert i henhold til føringer gitt i prosedyrelister og utdanningsplan og inntil kandidaten gjennomfører disse tilfredsstillende.
Overlege på sengeposten superviserer LIS sitt arbeid på sengeposten

Tid til faglig fordypning:

Det er avsatt 1 uke fordypning hver 10. uke

Internundervisning:
Avdelingen har internundervisning hver mandag. Det vil bli utarbeidet en plan for internundervisning. Både Overleger og LIS deltar. I tillegg til dette deltar kandidaten i felles gjennomgang av tidsskrifter eller eventuelt undervisning hver tirsdag og torsdag.

Deltakelse på tverrfaglige møter
LIS vil delta på tverrfaglige møter i forbindelse med rehabilitering. (Samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og sosionom)

Forskning

Vi har en phd. stipendiat ved Revmatismesykehuset. SARA prosjekt (Undersøker effekt av Antirevmatiske behandling på hjertekarrisiko for pasienten med autoinmmun inflammatoriske artritter)
RS deltar i flere nasjonale registrer som NORVAS(Norsk vaskulittregister), NorArtritt(Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer) og REVNATUS.
Revmatismesykehuset er også med i flere studier som NOR-DMARD, NOR-DRUM, PET-SPA og ARTIC REWIND
Forskningsdeltagelse er det videre mulighet til i rotasjonstiden på OUS og DHS.
LIS oppmuntres til deltakelse i forskningsprosjekter.

Felles kompetansemål:

Størsteparten av FKM-læringsmålene skal oppnås gjennom daglig praksis. Undervisning på mandager knyttes opp mot læringsmålingene. Felles veiledning / kursene som innebære tema som etikk, forskning, og pasientsikkerhet. Ledelses-kurset inngår også i FKM-læringsaktivitetene og LIS får permisjon for å delta på det. Det settes av tid til felles artikkelgjennomgang to ganger i uka.

Oppfølging av faglig utvikling

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål og egnethet
Veileder vil ha daglig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål og egnethet:
Veileder/supervisor vil ha daglig kontakt med Lege i spesialisering (LIS) og kontinuerlig evaluere LIS’ faglige progresjon 1 gang i mnd. i forbindelse med veiledning.
Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet hvor kandidat, avdelingsoverlege, veileder, og alle overlegene som er til stede møtes. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd.
Tillitsvalgte:
YLF har tillitsvalgt ved Revmatismesykehuset og denne har tillitsvalgtrettigheter og påvirkning i henhold til avtaleverk.

Kontakt

Avdelingsoverlege
Utdanningsansvarlig lege
Lis- representant i utdanningsutvalget.

Ergoterapi

Ergoterapistudiet inneholder 4 praksisperioder av inntil 11 ukers varighet, og vi mottar en student i hver periode.
Studenten har egen veileder her, og mottar en veiledningstime pr uke, i tillegg til løpende veiledning
Studenten følger ulike ergoterapeuter i daglig arbeid i poliklinikk, sengeavdeling og kursavdeling.
Det følges en strukturert opplæringsplan for tiltak og diagnoser.
Etterhvert vil de kunne ta egne konsultasjoner med tilgang til veiledning.

Fysioterapi

Fysioterapiavdelingen har fysioterapeut i turnustjeneste som jobber hos oss i 6 måneder.
Ny turnus starter i august og februar hvert år.
I denne perioden skal turnusfysioterapeut med støtte fra veileder få erfaring med relevante undersøkelser av pasienter med ulike revmatiske diagnoser.
De skal planlegge og gjennomføre behandling og tiltak både individuelt og i grupper, skrive journalnotat og gi pasient og pårørende adekvat informasjon.
Praksis innebærer også tett samarbeid med øvrig helsepersonell.

På forespørsel har vi studenter på hospitering når det er forenlig med drift.

Sykepleie

Vi tar imot en sykepleiestudent hver praksisperiode. De er i ulike forløp og det varierer hvor langt i studiet de har kommet.
De er hovedsakelig i sengepost og følger daglige rutiner sammen med veileder.
Mot slutten av praksisperioden vil studenten også «hospitere» i poliklinikk og Infusjonsenheten for å få ett innblikk i og forståelse av hele sykehuset og de funksjoner vi har her.

Sosionom

Revmatismesykehuset representerer relevant virksomhetsområde for sosionomstudiet.
Sosionom med  3 –årig helse og sosialfaglig utdanning, med tillegg av veilederutdanning,  er veileder for praksisstudenten.
Praksisveileder har et særlig ansvar for veiledningen, og skal sørge for ukentlig veiledningstime.
De andre på avdelingen og huset for øvrig tar også del i å tilrettelegge for så optimalt praksis-studie for studenten som mulig. Fant du det du lette etter?