Rehabilitering

Revmatismesykehuset tilbyr rehabiliteringsopphold for pasienter med revmatisk inflammatorisk sykdom.

Det må søkes om opphold via fastlege og søknaden blir vurdert av våre revmatologer. Hvilket rehabiliteringsopplegg som er aktuelt, vil være avhengig av diagnose og hvilke utfordringer den enkelte står ovenfor.  

Rehabilitering
Overordnet mål for all rehabilitering er at den enkelte skal kunne fungere best mulig ut fra egne premisser i aktiviteter og deltakelse i samfunnslivet. 

Revmatismesykehuset tilbyr spesialisert rehabilitering for pasienter med revmatisk inflammatorisk sykdom. Dette skjer hovedsakelig i form av innleggelse, men kan også foregå som dagbehandling. 

Pasienter med følgende diagnoser kan henvises til rehabiliteringsopphold via fastlege eller lege i vår poliklinikk:

  • Revmatoid artritt
  • Psoriasis artritt
  • Bekhterev/ SpA
  • Sjøgrens syndrom
  • SLE (Systemisk Lupus Erythematosus)
  • Sklerodermi
  • Andre inflammatoriske revmatiske sykdommer


Hvilket rehabiliteringsopplegg som er aktuelt, vil være avhengig av diagnose og hvilke utfordringer den enkelte står ovenfor og vurderes av Revmatismesykehusets inntaksansvarlige revmatolog.  

Gjennom tett samarbeid mellom den enkelte pasient og et tverrfaglig team bestående av helsepersonell med spesialkompetanse gjennomføres en grundig kartlegging og aktuelle tiltak igangsettes. Opplegget er individuelt tilpasset. Rehabiliteringen tar utgangspunkt i pasientens utfordringer og mål samt spesialistenes vurdering. Det fokuseres på å bedre funksjon og mestringsevne. Aktivitet og egeninnsats vektlegges for å oppnå ønskede resultater. 

Rehabiliteringen baseres på skriftlig formulerte mål og en strukturert timeplan for opplegget som består av et variert aktivitetstilbud med trening i gymsal, stavgang, håndtrening, individuelle samtaler og erfaringsutveksling. 
En person i det tverrfaglige teamet utnevnes til koordinator for oppholdet.

Ut fra den enkeltes behov vil en kunne møte fysioterapeut, sykepleier, hjelpepleier, ergoterapeut, sosionom, lege, psykolog, ortopediingeniør, kostveileder og aktivitør.   

 

Rehabilitering ved innleggelse i sengeavdeling
Rehabiliteringsoppholdet er individuelt tilpasset.


• Innleggelsesdagen vil du få samtale med lege, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

• Du vil også få en samtale med din kontaktperson om dine mål. Vi ber deg derfor tenke igjennom dine mål før du kommer.

Hensikten med rehabilitering er at du gjennom en tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne.

De første dagene vil det være fokus på karlegging og målformulering og du vil få en fast veileder under oppholdet.

*Hensikten med mål er å tydeliggjøre det du ønsker å oppnå gjennom innleggelsen.  Vi vil at tiltakene som blir satt i gang under oppholdet er i samsvar med dine behov. Å sette seg mål gjør det lettere å konkretisere hva som er betydningsfullt for deg, og hva vi skal gripe fatt i.
Gjennom samtale med din veileder vil du få hjelp til å sette deg mål.

* Eksempler på spørsmål du kan tenke gjennom på forhånd er:
Hvilke utfordringer har du?
Hva er viktig for deg i den situasjonen du er i nå(arbeid og fritid)?
Hvilke tanker har du om hva som er målet ditt på lang sikt?
Hva ønsker du å oppnå under oppholdet?

Helgepermisjon:

Under oppholdet er det anledning til helgepermisjon fra kl. 1500 på fredag dersom legen mener det er forsvarlig i forhold til din helsetilstand. Vi gjør oppmerksom på at du må betale hjemreisen ved permisjonen selv. Skulle det oppstå noe ekstra under permisjonen hjemme må du kontakte sykehuset. Det gjelder akutt oppstått sykdom som ikke nødvendig har sammenheng med den sykdommen du er innlagt for.

Arbeidshelse
Med god utredning, moderne og riktig tilpasset medisinsk behandling fungerer stadig flere av pasientene som har revmatiske inflammatoriske sykdommer i arbeidslivet. Gjennom prosjektet over flere år har de ansatte spisset sin faglige og tverrfaglige kompetanse på området. De som strever i arbeidslivet eller står i fare for å falle ut har mulighet til individuelle konsultasjoner hvor det fokuseres på ulike områder av det å mestre yrkesaktivitet og helseutfordringer.

Arbeidshelse er en avgrenset del av helsebegrepet og sier noe om forholdet mellom faktorer som påvirker mulighetene for å fungere i arbeid og helseutfordringer. Å ha fokus på det friske, også når sykdom blir en faktor som påvirker livet, er sentralt.

Ved revmatismesykehuset kombineres den medisinske kompetansen med et spisset fokus på bevisstgjøring av muligheter og hva som bidrar til nærvær i arbeidslivet.

Med overordnet mål om å kunne fungere som yrkesaktiv kan en også delta i ulike gruppeopplegg som for eksempel livsstyrketrening

 

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen