Poliklinikk Helse og Arbeid

Poliklinikk Helse og Arbeid er fortsettelsen av Raskere Tilbake. Det er et tilbud for pasienter som enten er sykmeldt, står i fare for å bli sykmeldt, er på AAP eller er uføretrygdet, men har retur til arbeid som mål.  Ved Revmatismesykehuset har vi per i dag tilbud til pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer og muskel-skjelettplager.


Tilbudet ved Poliklinikk Helse og Arbeid ved Revmatismesykehuset i nåværende form vil fortsette fram til 31. mars 2020. Fokus på arbeid og helse vil videreføres også etter dette, men da er målgruppen kun pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom, og ikke andre muskel-skjelettplager. Avhengig av kapasitet vil tilbudet om ny utredning av pasienter med muskel-skjelettplager (som ikke er inflammatorisk revmatisk sykdom) trappes ned i løpet av de tre første månedene i 2020.
 

Kontakt fastlegen din.
Hvis du mener at du kan ha nytte av behandlingstilbud ved Revmatismesykehuset for at du fortsatt kan være yrkesaktiv, er det viktig at du tar dette opp med din fastlege.
Fastlegen skriver henvisning som merkes med Poliklinikk Helse og Arbeid.
Sykdomstilstand, arbeidssituasjon og eventuell sykmeldingsprosent/AAP må beskrives i henvisningen.
Manuell terapeut og kiropraktor har også henvisningsrett til Poliklinikk Helse og Arbeid.

Ventetid.
Det er vanskelig å si eksakt ventetid, men det tilstrebes at den enkelte får time i løpet av 4-8 uker. 

Kontakt.
Ta gjerne kontakt med: Lise Berg, sekretær Helse og Arbeid tlf. 400 25 957, eller epost: lise.berg@revmatismesykehuset.no

Fritt behandlingsvalg.
Har du spørsmål kan du også ringe fritt behandlingsvalg. Her får du mer informasjon om tilbud ved de forskjellige helseforetak; tlf 800 43 573


Utredning ved Poliklinikk Helse og Arbeid.
Du som kommer til poliklinikken første gang og som ikke har en avklart diagnose, får en grundig utredning av revmatolog/fysikalsk medisiner. Din problemstilling og dine egne ønsker og behov avgjør hvilke andre fagpersoner i teamet du skal ha kontakt med.
Teamet består av revmatolog, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og kostveileder.


Behandlingstilbud ved Poliklinikk Helse og Arbeid
Hvis det viser seg at det er aktuelt å delta i noen av våre grupper som går over tid, vil du få tilbud om det.
Målet med gruppetilbudene er å styrke den enkeltes tro på egne ressurser og muligheter. Det er fokus på arbeid, helse, fysisk aktivitet, livsstil og hensiktsmessige tankemønstre.
Oversikt over gruppetilbud høsten 2019 og våren 2020:
Artrosegruppe høsten 2019: 21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11
Artrosegruppe våren 2020: Datoer kommer

Fibromyalgigruppe høsten 2019: 29/8, 5/9, 12/9, 26/9, 17/10, 31/10, 21/11
Fibromyalgigruppe våren 2020: Datoer kommer

Temadager Fibromyalgi Helse høst 2019: 3/9, 1/10, 5/11, 3/12
Temadag Fibromyalgi Helse med pårørende 2019: 18/11
Temadager Fibromyalgi Arbeid høst 2019: 22/10
 
Innleggelse – Yrkes Aktive Revmatikere  (YA) høsten 2019 (mulig annen form etter 2019)
Målgruppen er personer med revmatisk sykdom som ønsker å være yrkesaktive, på tvers av diagnoser.
Gruppetilbudet er et rehabiliteringsprogram hvor en fokuserer på egne ressurser og muligheter for å fungere best mulig i en arbeidssituasjon.
I programmet vektlegges erfaringsdeling i grupper med veiledning. I tillegg til undervisning inngår individuelle samtaler med fagpersoner fra tverrfaglig team og undervisning ved NAV- representant.

Oppholdet er fordelt over to samlinger.
• Del 1: Tre dager. Fokus på å gi deg tro på at du har noe å bidra med i arbeidslivet. I mellomtiden er du hjemme i 3 uker.
• Del 2: Fem dager. Går mer i dybden med vekt på kunnskap om arbeidsliv og kommunikasjon.
Temaene er:
• Motivasjon
• Bevisstgjøring av egne ressurser og muligheter knyttet til arbeidslivet
• Min kompetanse
• Hvilken hjelp trenger jeg for å komme ut i arbeidslivet
• Trygd/sosial stønad og deltidsarbeid

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen