Revmatismesykehuset tenker også på miljø!

Etter et omfattende arbeid er sykehuset nå endelig miljøsertifisert etter en internasjonal standard, ISO 14001:2015.
Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell og forskning. Men sykehuset er også opptatt av forhold som påvirker vårt miljø. Mange miljø- og klimatiltak har gevinster for folkehelsen, og et målrettet miljøarbeid utgjør en viktig del av spesialisthelsetjenestens samlede samfunnsansvar, sier direktør Aage Westlie.

Det er sykehusets miljøutvalg, med Bente Hamnes som prosjektleder, som har forberedt selve sertifiseringen ved å beskrive interne prosedyrer, sørget for informasjon til ansatte og ved å legge til rette for mer praktiske tiltak som skal bidra til å redusere uønsket miljøpåvirkning.

Aktuelle områder er vår avfallshåndtering, ivaretakelse av bygningsmassen, håndtering av legemidler og kjemikalier, ulike forhold knyttet til vårt mattilbud og transport av varer og personer.

Gjennom forebygging og systematisk forbedring skal vi redusere vår negative påvirkning på det ytre miljøet og oppfylle både myndighetenes miljøkrav og kravene i henhold til en internasjonal standard, ISO 14001:2015 Sykehuset vil, som en del av arbeidet med kontinuerlig forbedring, innarbeide rutiner som sikrer at vi ivaretar vårt ansvar knyttet til miljø, miljøvurderinger og miljøkostnader. Dette arbeidet involverer alle ansatte sier Westlie.

Vi skal bidra til et samfunnsansvar for en bærekraftig utvikling og med det sikre best mulig levekår for våre etterkommere. For å få til dette arbeidet i praksis, utarbeides det konkrete miljømål og planer for tiltak som må til for å nå målene.

For å sikre at miljøarbeidet er et arbeid som har kontinuerlig fokus vil det bli årlige interne revisjoner hvor en vurderer hvordan miljøpolitikken blir etterlevd, hvordan miljøarbeidet blir utført og hvilke resultater en har oppnådd. Sykehusets miljøpolitikk skal være dynamisk og i kontinuerlig forbedring.
 

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen