Pasienterfaringer med Revmatismesykehuset i 2016

Resultatene fra den siste PasOpp undersøkelsen gjennomført høsten 2015 er nå publisert. Også denne gangen viser resultatene at pasientene ved Revmatismesykehuset er svært godt fornøyde med sykehusets tilbud.

Vi har medarbeidere med svært høy kompetanse og som er opptatt av å bruke denne for å holde en høy faglig standard i de ulike behandlingstilbud vi har ved sykehuset. Samtidig som vi ønsker at alle våre pasienter og pårørende skal oppleve sykehuset som et godt sted å få behandling på.

Resultatene gir en viktig anerkjennelse av den jobben som våre ansatte gjør, sier Aage Westlie direktør ved sykehuset. 

Undersøkelsen
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomfører årlig en nasjonal brukererfaringsundersøkelse ved somatiske sykehus, inkludert de private ideelle sykehusene.

Hensikten med undersøkelsen er å fremskaffe systematisk informasjon om pasientenes erfaringer med norske sykehus som ledd i arbeidet med faglig kvalitetsforbedring og god virksomhetsstyring.

Svarene på spørsmålene er analysert enkeltvis og ved å gruppere spørsmålene i ti ulike indikatorer som beskriver pasientenes erfaringer med pleiepersonalet, legene, informasjon, organisering, pårørende, standard, utskrivning, samhandling, ventetid og opplevd pasientsikkerhet.

Ut fra svarene er det så laget en totalvurdering av pasienterfaringer ved de ulike sykehus på tvers av de ulike indikatorene. Totalvurderingen fremkommer på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best.

Resultater for Revmatismesykehuset
Resultatene for Revmatismesykehuset viser at vi ligger over landsgjennomsnittet på alle områder.
Nasjonalt er det kun fire sykehus som er plassert i gruppe 5, hvorav SI Tynset er ett. Revmatismesykehuset og SI Kongsvinger er, som de eneste av sykehusene i Innlandet, begge plassert i gruppe 4. På landsbasis er det kun 14 av i alt 61 sykehus som oppnår 4 «stjerner».

Det er imidlertid viktig og ikke hvile på laurbærene, men fortsette å jobbe med å bevare det vi er gode på samtidig som vi må ha som målsetting å bli bedre på områder hvor det er mulig å oppnå ennå bedre resultater.  Målsettingen er helt klart og fortsatt være i tetsjiktet av norske sykehus, sier Aage Westlie

 

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen