HELSENORGE

Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Revmatologi ved Revmatismesykehuset

Revmatismesykehuset er godkjent som utdanningsinstitusjon for Leger I Spesialisering (LIS) innenfor Revmatologi. Revmatologi er et spennende fagfelt som er i stadig endring og utvikling. Leger i spesialisering ved Revmatismesykehuset får en god faglig utdanning og bred erfaring med revmatologiske problemstillinger.
Revmatismesykehuset har samarbeidsavtaler med Sykehuset Innlandet og Oslo Universitetssykehus for å sikre gjennomgående LIS-løp for spesialiteten revmatologi. 


​​​Organisering av spesialiteten revmatologi

Revmatismesykehuset har ansvar for behandlingstilbudet i revmatologi for totalt 342 000 innbyggere. Opptaksområdet for Revmatismesykehuset er alle kommunene i Oppland, samt Hedmarkskommunene Hamar, Løten, Ringsaker, Stange, Sør-Elvdal, Elverum, Engerdal, Trysil, Våler, Åmot og Åsnes. 

Utdanningsløpet starter vanligvis med minst 2 års tjeneste ved Revmatismesykehuset. Utdanningsløpet i revmatologi inkluderer omfattende indremedisinske læringsmål, som det anslås å trenge 2 år for å dekke. Revmatismesykehuset har avtale om en rotasjonsordning ved Sykehuset Innlandet for å tilfredsstille de indremedisinske læringsmålene. 

For å oppnå tilstrekkelig kompetanse i revmatologi er det inngått en avtale om supplerende tjeneste ved OUS, ved Rikshospitalet og Diakonhjemmet. Dette er en «rotasjonspakke», som innebærer 9 måneder ved Rikshospitalet (OUS) og 3 måneder på revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus (DHS). Rotasjonen ved RH og DHS skal tilsammen vare i minst 1 år, med mulighet til forlengelse i 6 måneder ved RH. 

​​Om revmatologisk avdeling

Revmatismesykehuset har 10 overlegestillinger og 3 stillinger for LIS. Avdelingen har heldøgns vaktordning med bakvakt. LIS utfører også tilsyn på andre avdelinger på vakt, hvor man lærer og håndtere pasienter med akutt sykdom og multiorgan affeksjon. 

Revmatismesykehuset har en døgnkontinuerlig vaktordning. Både overleger og LIS deltar som primærvakt. Overlege har bakvakt når LIS har primærvakt. Primærvakt har aktiv tjeneste i 2 timer ettermiddag mandag-torsdag (i forlengelse av ordinær arbeidstid). Lørdag er det 3 timers aktiv tjeneste, mens det resten av helgen er hjemmevakt.  

Torsdager mellom 15.15-16 er det avsatt tid til faglig problemmøte. Her drøftes indikasjon for biologisk behandling og andre utfordrende kliniske problemstillinger kan tas opp i legegruppen. Tirsdager mellom kl 11.15-12 er det administrativt møte for legene, ledet av avdelingsoverlegen.

Avdelingen er inndelt i poliklinikk, infusjonsenhet og sengepost. Sengeposten har 10 aktive senger. Her innlegges pasienter med komplisert revmatisk sykdom, med behov for omfattende utredning eller pasienter som har behov for 14 dagers spesialisert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Vi har et godt tverrfaglig team som består av sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og en kostveileder.  

Poliklinikken behandler i hovedsak nyhenviste pasienter, pasienter med artrittsykdom og pasienter med systemsykdom. 

Sykehuset har egen MR-maskin og DXA. Avdelingen har egne ressurser avsatt til utredning og oppfølging av osteoporose. Det står ultralydapparat på alle undersøkelsesrom ved poliklinikken. Vi har røntgendemonstrasjoner ved SI, radiologisk avdeling ca annenhver fredag.

Gjennom året avholdes det dagskurs for pasienter med inflammatorisk, revmatisk sykdom.  

Den årlige kliniske aktiviteten (pr 01.01.22) omfatter 451 heldøgnsopphold, 70 dagbehandlinger,     12 303 direkte eller indirekte pasientkontakter, samt 1313 polikliniske infusjonsbehandlinger. I tillegg utføres tilsyn på SI Lillehammer avdelinger. 

Revmatismesykehuset har pr 01.01.22 ansatt 11 spesialister i revmatologi, samt 3 LIS. Vaktordningen er 13-delt. 

​​Utdanningsløpet

Utdanningsløpet starter med tjeneste ved Revmatismesykehuset i minst 2 år. LIS vil da som oftest starte på sengeposten og vil der få grunnleggende opplæring i klinisk revmatologisk undersøkelse, med tett supervisjon av overlege. Etter ca 1 måned vil LIS i tillegg starte med poliklinikk i tillegg til arbeidet på sengeposten. 2 LIS er tilknyttet sengeposten, mens 1 LIS jobber på poliklinikken. 

For å fullføre spesialiteten i Revmatologi kreves ca 2 års tjeneste i indremedisin.  Det er gjort avtale med medisinsk avdeling ved sykehuset Innlandet. Øvrige læringsmål kan dekkes ved ett års tjeneste ved universitetssykehus. Tjenesten i indremedisin må være fullført før LIS kan reise videre til tjeneste ved OUS. Det er gjort avtale med Diakonhjemmet og Rikshospitalet for LIS ansatt ved Revmatismesykehuset om en «rotasjonsordning», med ca 9 måneders tjeneste ved revmatologisk avd RH og 3 måneders tjeneste ved Diakonhjemmet. Tjenesten ved Rikshospitalet innebærer minst 3 måneders tjeneste ved barnerevmatologisk avdeling. Sykehus​
Avdeling​
Tid​
Felles
kompetanse-mål​

​Avdeling
hovedspesialitet
​Revmatisme-sykehuset
​Revmatologi
​2 år​
​JA
​​
​Sidetjeneste
Sykehuset
Innlandet
​Lillehammer
Gjøvik
Hamar
Elverum
​Indremedisin
2 år​​JA

​Spesialiserings-
tjeneste annet HF (OUS)
​Diakonhjemmet-
Sykehus
Rikshospitalet
​Revmatologi
​1 - 1,5 år
​JA

​​Introduksjon av nye LIS

Det er satt av 1-2 dager for å bli kjent med avdelingen, medarbeidere, utprøving av ulike tilganger til IKT-systemene og de viktigste faglige rutinene. Vaktarbeidet starter først når LIS er blitt kjent i avdelingen, som oftest ikke før etter 1-2 uker.

​Individuell utdanningsplan

Ved ansettelse tildeles LIS en oversikt over læringsmål i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen og ved hvilke læringsarenaer læringsmålene kan godkjennes. 

Kompetanseportalen gir en oversikt over utdanningsløpet til LIS, veileder og nærmeste leder. Dette er dokumentasjonsløsningen som danner grunnlaget når LIS skal sende søknad om godkjenning som spesialist.

LIS skal sammen med veileder utarbeide en individuell gjennomføringsplan. Man vil planlegge når LIS skal gjennomføre sin tjeneste i indremedisin og når LIS skal reise til OUS/DHS for å oppnå siste del av læringsmål før fullført spesialitet. 

Læringsmålplanen i Kompetanseportalen og gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan​.

Felles kompetansemål (FKM):

Felles kompetansemål er læringsmål som skal oppnås i alle spesialiteter. For LIS 2 og 3 inkluderer dette 24 læringsmål som tar sikte på å bedre LIS kompetanse innen bla. etikk, kommunikasjon, kunnskapshåndtering, forskningsforståelse, samhandling med pasienter og kollegaer mm. LIS oppnår dette først og fremst ved å inngå i det daglige arbeidet ved avdelingen. LIS deltar på tverrfaglige teammøter på sengeposten, møtevirksomhet knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. 

Revmatismesykehuset deltar i et samarbeid med Sykehuset Innlandet avd Lillehammer om gruppeveiledning for å tilfredsstille læringsmål i Felles Kompetanse Modul. LIS deltar i 3 gruppeveiledninger pr år. Man rullerer innom alle gruppeveiledningene i løpet av en 3 års periode. SI, avd Lillehammer holder i tillegg et kurs i etikk for LIS annen hvert år.

LIS skal delta på det nasjonale kurset i administrasjon og ledelse. Det er et krav om at LIS skal skrive en oppgave/prosedyre i kunnskap og forbedring i løpet av utdanningsløpet.

​Supervisjon, veiledning og faglig fordypning:

LIS får supervisjon i det kliniske arbeidet av avdelingens overleger. Vakthavende LIS blir supervisert av bakvakt. På sengeposten har overlege og LIS felles previsitt hver dag. LIS jobber tett sammen med overlege som er ansvarlig for sengeposten. 

Avdelingssjef oppnevner en fast individuell veileder for LIS. LIS skal få tildelt veileder ved tiltredelse.  Veileder skal ha månedlige veiledningsmøter med LIS og har et særlig ansvar for å følge opp LIS sin faglige progresjon. Tid til veiledning er lagt inn i arbeidsplanen. Avdelingen tilbyr veilederkurs for veilederne. 

Det er avsatt 1 uke fordypning hver 10 uke. I fordypningstiden inngår opplæring i revmatologifaget, forberedelse til internundervisning, opplæring i prosedyrer, hospitering ol. LIS har god tilgang til faglitteratur. Revmatismesykehuset abonnerer på de viktigste revmatologiske tidsskriftene (Arthtitis Care & Research-ACR, Rheumatology-BSR, Arthritis & Rheumatology-ACR, Nature-Rheumatology.) 

​​Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål:

Dossier (kompetanseportalen) vil bli brukt som løpende elektronisk verktøy for å registrere LIS sin læring og kompetanseutvikling. Avhengig av læringsaktivitet vil dokumentasjonen variere fra egenerklæring, kursbevis eller erklæring fra evalueringskollegium. Endelig vurdering av oppnådde læringsmål utføres av avdelingssjef, i samarbeid med veileder og evalueringskollegium.

Faglig progresjon og oppnådde læringsmål vil bli evaluert i evalueringskollegiets møter, som holdes ca hver 6 måned. Veileder til hver enkelt LIS har ansvar for å videreformidle tilbakemeldinger vedrørende den utdanningskandidaten han/hun har ansvar for. Det blir og anledning til å gi tilbakemelding for å styrke den individuelle LIS sin kompetanse. LIS får fortløpende tilbakemelding om det daglige, kliniske arbeidet på sengepost og poliklinikk.

​​Internundervisning og kurs:

Avdelingen har et strukturert undervisningsprogram. Hver mandag er det undervisning (foredrag) om aktuelle revmatologiske tema a 45 minutter. Utdanningsutvalget utarbeider hvert halvår en plan for internundervisningen, hvor man over en 2 års periode forsøker og dekke overordnede temaer hovedsakelig knyttet til emner som artrittsykdom, inflammatorisk ryggsykdom, bindevevssykdommer og vaskulitter.
 
Tirsdag og torsdag er det referering av aktuelle artikler a 30 minutter. Deltagelse på internundervisningen er obligatorisk.

Det tilstrebes og innvilge permisjon til alle obligatoriske kurs. Kurs for LIS blir prioritert, men kan til en viss grad være avhengig av driftssituasjonen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege:

Utdanningsutvalget besår av avdelingsoverlegen, utdanningsansvarlige overlege og representant for LIS. LIS representant er involvert i planlegging av internundervisning. Utdanningsutvalget har ansvaret for avdelingens utdanningsaktiviteter.

Oppgaver for utdanningsansvarlig overlege:
  • Avdelingsledelsens rådgiver i utdanningsmessige spørsmål og delta i sykehusets utdanningsutvalg.
  • Sørge for den teoretiske undervisningen ved avdelingen og at innhold knyttes opp mot læringsmålene
  • Bidra, sammen med avdelingsoverlege, til å etterleve at utdanningsplanen følges, identifisere behov for endring og bidra til kvalitetsforbedring

​Forskning:

En spesialist ved avdelingen er PhD og denne overlegen har 40% stilling som forskningsrådgiver. Vi har hatt flere PhD-stipendiater med hovedtilknytning til Revmatismesykehuset. Vi har pr i dag (mars -22) en stipendiat tilknyttet PSARA-prosjektet, som undersøker effekt av antirevmatisk behandling på hjerte- og karrisiko for pasienter med autoimmune inflammatoriske artrittsykdommer.

Revmatismesykehuset har egne forskningsprosjekter som PET-SPA og PSARA . I tillegg deltar vi i nasjonale multisenterstudier, deriblant NOR-DMARD, NOR-DRUM og ARTIC REWIND.

Avdelingen benytter daglig GTI- (Go Treat It) programmet, som inkluderer data til nasjonale kvalitetsregistre (NorArtritt, NorVAS og REVNATUS).

Det vil være muligheter for forskningsdeltagelse under utdanningsperioden og LIS oppmuntres til å delta i forskningsprosjekter.

​​Simulering og ferdighetstrening:

Leddinjeksjoner og ultralydundersøkelse er en viktig del av avdelingens pasientbehandling. Ferdighetstrening i ultralyd, injeksjoner og kapillaroskopi gis som en del av supervisjonen i daglig klinisk arbeid. 

Annen hvert år arrangeres det simuleringstrening i basal HLR for alle ansatte ved Revmatismesykehuset. 

​​​Tillitsvalgte:

Avdelingen har tillitsvalgte leger representert fra YLF og Overlegeforeningen.

​​Kontakt:

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med 
Fagdirektør/avdelingssjef Heidi Kverneggen Øvreås . Fant du det du lette etter?