Historie

Det vi i dag kjenner som Revmatismesykehuset AS, ble bygget som tuberkulosehjem. Arbeidet med å gi Lillehammer en slik institusjon (Lillehammer Tuberkulosehjem) startet i 1912. Huset ble tegnet av arkitekt Kristian Hjalmar Biong. Sogneprest Woll holdt innvielsestalen på åpningsdagen 16. april 1915. Ved denne anledning, fikk initiativtakeren Margrethe Grundtvig H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull. Det nye tuberkulosehjemmet kostet 75 000 kroner og hadde 19 sykesenger fordelt på ni værelser.

I kampen mot tuberkulose, eksisterte hjemmet i over 40 år. Da legevitenskapen i slutten av 1950-årene fikk bukt med den store folkesykdommen, gikk tuberkulosehjemmet over til å bli behandlingshjem for revmatikere.
Landets første etterbehandlingshjem for revmatikere ble satt i drift fra nyttår 1958. Etter nødvendig ombygging og modernisering, ble det plass til 20 pasienter.
I 1968 ble institusjonen fullt utbygd med 60 senger og med moderne fysikalsk avdeling med gymnastikksal. Revmatolog Hans Kristian Brath ble ansatt som den første overlegen og tiltrådte 15. februar 1969. Etter dette fikk institusjonen mer preg av å være et sykehus, og i mars 1969 fattet styret vedtak om å skifte navn til Lillehammer Sanitetsforenings Revmatismesykehus.
Den "nye" sykehusloven trådde i sin helhet i kraft m.v.f. 1. januar 1970, og dette førte til et nærmere samarbeid med fylkeskommunen om driften. Revmatismesykehuset ble godkjent som spesialsykehus for revmatikere og samtidig godkjent som utdannelsesinstitusjon i revmatologi gruppe II.
Vinteren 1977 sto den nye servicefløyen ferdig. Den inneholder basseng, ny gymnastikksal, teknisk avdelinger, garderober og arkiv. Et påbygg til sengeavdelingen ble ferdigstilt i 1999 (vaktrom, kontorer, skyllerom, oppholdsrom i 3 etg.)
 
Fra år 2000
Sommeren 2001 ble alle pasientrom rustet opp med dusj og toalett. Antall dobbeltrom ble redusert til fordel for økt antall enkeltrom.
Første halvår 2002, ble poliklinikken totalrenovert med nytt laboratorium og osteoporoselaboratorium. To nye etasjer over poliklinikken har gitt oss flere kontorer samt nye møte- og undervisningsrom. I dag har sykehuset 48 senger fordelt på 16 senger til lærings- og mestringsavdelingen og 32 på ordinær sengeavdeling.
 
I 2003 endret sykehuset organisasjonsform fra eierstyrt til aksjeselskap under navnet Revmatismesykehuset AS. Lillehammer Sanitetsforening eier alle aksjene og er selskapets generalforsamling. September samme år, tok sykehuset i bruk MR for undersøkelse av ledd, og utvidet dermed sine diagnostiske muligheter.
Våren 2005 framforhandlet Revmatismesykehuset en samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet vedrørende tilbudet til revmatologiske pasienter i Sykehuset Innlandets opptaksområde. Avtalen innebærer at Revmatismesykehuset etableres som hovedsenter for revmatologi i Innlandet. Denne avtalen ble reforhandlet 2009.
Revmatismesykehuset har videre en løpende driftsavtale med helse Sør-Øst RHF. Sykehuset får hvert år et dokument som beskriver Oppdrag og bestilling for det aktuelle året.

I 2011 ble det besluttet en ytterligere reduksjon av antall senger, denne gangen fra 32 senger til 24 senger. Disse i tillegg til 16 senger i Lærings-og mestringsavdeling.  

Som en følge av sengereduksjonen i 2011 ble det etablert et nytt rehabiliteringstilbud, Rehab +. Tilbudet er en kombinasjon av innleggelse og oppfølging på dagtid.

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen